پرونده 1-کلاهبرداری 2-ولگردی 3- اعتیاد

نتیجه : 1- حکم بر برائت متهم از کلاهبرداری و محکومیت به پرداخت ................. ریال جزای نقدی بابت جرم تکدی گری و ولگردی 2- حکم بر برائت متهم از اعتیاد

  • مشخصات پرونده
  • موضوع اتهام: کلاهبرداری و ولگردی نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 101 جزایی جاجرم شماره پرونده: 8909975859900889 شماره دادنامه: 8909985860600417 قاضی رسیدگی کننده: آقای محمدحسن امانی نتیجه پرونده: حکم بر برائت متهم از کلاهبرداری و محکومیت به پرداخت ................. ریال جزای نقدی بابت جرم تکدی‌گری و ولگردی

  • استنادات پرونده
  • ماده 10 و 712 قانون مجازات اسلامی ماده 177 قانون آیین دارسی کیفری بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ماده 16 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر اصل 37 قانون‌‌اساسی

  • گردشکار پرونده
  • موضوع شکوائیه (کلاهبرداری، اعتیاد و تکدی‌گری) در تاریخ 89/9/15 طی گزارش پلیس110مبنی بر یک مورد در خیابان رجایی2، یکی از مأمورین انتظامی به محل عزیمت نموده و مشاهده نموده فردی به هویت حمید ع... فرزند حسن متولد 1367 اهل و ساکن جاجرم در حال زدن در منزل بوده و پس از دیدن مأموران پا به فرار گذاشته و از محل متواری و پس از تعقیب، ایشان دستگیر و مورد بازرسی بدنی قرار گرفت که مبلغ 60.000 ریال پول از جیب ایشان کشف که اظهار داشت مبلغ 300.000 توان جریمه شده‌ام و پول‌ها را جهت پرداخت جریمه خود جمع می‌نمایم و هیچ‌گونه مزاحمتی ایجاد ننموده‌ام. متهم به کلانتری دلالت داده‌شد.   تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم متهم حمید ع... فرزند محمدحسن 22 ساله، بیکار، با توجه به گزارش مرجع انتظامی، متهم هستید به اعتیاد به مواد مخدر، تکدی و ولگردی چه دفاعی دارید؟ ـ اعتیاد را قبول ندارم. ولگردی را قبول ندارم. چون 300.000 تومان جزای نقدی دارم، برای آن از مردم پول جمع می‌کنم. ـ شما نزد دادستان به اتهام خود اقرار نموده‌اید. چه می‌گویید؟ ـ من به دادستان گفتم از عمویم بگیرم، نه از مردم، قبول ندارم. - آخرین دفاع خود را بیان نمایید؟  اتهامات را قبول ندارم و به قرآن بی‌گناهم.    قرار بازداشت متهم در تاریخ 89/9/10 قرار بازداشت متهم صادر و متهم در تاریخ 89/9/12 به زندان بجنورد معرفی شد و در تاریخ 89/10/27 متهم مقید به معرفی کفیل به مبلغ 2.000.000 تومان شد و کفیل معرفی و متهم آزاد شد.   قرار دادسرا (قرار مجرمیت) در خصوص اتهام آقای حمید ع... فرزند محمدحسن به اعتیاد و کلاهبرداری، با توجه به محتویات پرونده، گزارش مأمورین، دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلّم است. قرار مجرمیت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص اتهام نامبرده دائر بر ولگردی، دادگاه محترم عمومی جزایی با توجه به تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی نمود و در تاریخ 89/10/13 کیفرخواست صادر شد.

  • رای دادگاه
  • رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی  دراین پرونده و به موجب کیفرخواست شماره8900466 ـ 89/10/13 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب جاجرم آقای حمید ع... فرزند محمدحسن 22 ساله بیکار باسواد، متاهل دارای سابقه محکومیت کیفری، متهم است به تکدی و ولگردی؛ دادگاه نظر به کیفرخواست صادره و اظهارات متهم نزد دادستان محترم مبنی بر اینکه چون 300.000 تومان جزای نقدی دارم، برای پول جریمه‌ام از مردم پول جمع می‌کنم و انکار بلاوجه بعدی وی و گزارش ضابطین به  شرح مندرج در شکوائیه جرم انتسابی به نامبرده محرز و مسلّم است و به استناد ماده 712 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمد‌های دولت مصوب 73 و مقررات تشدید جریمه نقدی محکوم‌علیه را به پرداخت مبلغ 1.000.000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهام نامبرده دائر بر کلاهبرداری، نظر به انکار متهم و نداشتن شاکی خصوصی و توجهاً به اینکه عمل ارتکابی مشمول ماده 712 قانون مجازات اسلامی است، بزه انتسابی محرز نگردیده و مستنداً به بند «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم  بر برائت مشارالیه صادر می‌گردد و وجوه نقدی کشف شده از نامبرده نظر به اینکه مطابق ذیل ماده 712 قانون مذکور برای دادگاه محرز نیست و در راستای ماده 10 قانون مذکور به متهم مسترد می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می‌باشد. (رئیس شعبه101جزایی جاجرم ـ آقای محمدحسن امانی 88/10/28) رأی دادگاه انقلاب (شماره دادنامه : 890997584360144) در خصوص اتهام آقای حمید ع... فرزند حسن 22ساله، شغل بیکار، ساکن جاجرم دائر بر اعتیاد به موادمخدر با توجه به مستندات پرونده و تحقیقات انجام‌شده و کیفرخواست صادره و اقرار متهم با توجه به زمان ارتکاب که از تاریخ 89/9/16 بوده و متجاهر به اعتیاد هم نمی‌باشد، با استناد به ماده 16 اصلاحی قانون مبارزه بامواد مخدر و اصل 37 قانون‌‌اساسی رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است. (رئیس شعبه اول دادگاه‌انقلاب بجنورد آقای طیبی نژاد 89/11/2)

  • تحلیل رای
  • با عنایت به ماده 712 قانون مجازات اسلامی، هرکس تکدی و یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم می‌شود. با عنایت به اقرار متهم، انتساب بزه به وی محرز بوده و دادگاه محترم رأی بر محکومیت متهم طبق ماده مذکور صادر نموده و با توجه به اینکه حداکثر مجازات کمتر از 91 روز بوده، تبدیل اجباری به جزای نقدی شده است.