ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
4
نتایج یافت شده
/ الزام به ثبت ازدواج، طلاق و رجوع
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در پرونده های خانواده الزام به ثبت ازدواج، طلاق و رجوع
پرونده ابطال رجوع و ثبت واقعه طلاق

شرح :

در صورتی که زوج به دلیل اتمام ایام عده حق رجوع نداشته و رجوع کرده است، زوجه می‌تواند ابطال رجوع را از دادگاه تقاضا نماید؛  در این صورت با مطالعه پرونده فوق در این خصوص می‌تواند اطلاعات کافی را کسب کند.

پرونده ثبت واقعه ازدواج

شرح :

در صورتی که زوج پس از وقوع عقد دائم از ثبت ازدواج امتناع ورزد، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی، ثبت واقعه ازدواج را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده ثبت واقعه ازدواج دائم

شرح :

در صورتی که اشخاص به موجب قباله‌نامه عادی به زوجیت دائم یکدیگر درآمده‌اند و زوج از ثبت واقعه ازداج امتناع می‌کند، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با مراحل رسیدگی به این موضوع، صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه ازدواج دائم را از دادگاه تقاضا نماید.