ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ اجرت المثل
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در پرونده های خانواده اجرت المثل
پرونده اجرت المثل ایام زوجیت (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که زوجه قصد مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و زندگی مشترک را از زوج داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه رسیدگی به این دعاوی در مراحل بدوی و تجدیدنظر  آشنا شود.