ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
4
نتایج یافت شده
/ الزام به تنظیم سند
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در دعاوی ملکی الزام به تنظیم سند
پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب مبایعه‌نامه عادی زمینی را خریداری نموده و فروشنده از ایفای تعهدات خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال امتناع ورزد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق برای آشنایی با رویه الزام به تنظیم سند رسمی آشنا شود.

پرونده الزام به تنظیم سند

شرح :

در صورتی که فروشنده شش دانگ ساختمان مسکونی، تنها نسبت به نیمی از آن اقدام به تنظیم سند نموده و از تنظم سند رسمی برای سه دانگ دیگر امتناع کند، خریدار می‌تواند الزام وی به تنظیم سند رسمی را با مراجعه به نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این خواسته، از دادگاه تقاضا کند.