ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
103
نتایج یافت شده
/ جرایم علیه آسایش عمومی
شکواییه اخذ رشوه توسط مستخدم یا مامور دولت

شرح :

در صورتی که مامور یا مستخدمین دولت در قبال انجام کاری یا تحت هر عنوانی مبلغی از ارباب رجوع به عنوان رشوه دریافت نمایند مرتکب جرم ارتشاء شده و شاکی می تواند به موجب نمونه شکواییه فوق علیه وی در مراجع کیفری طرح شکایت نماید.

شکواییه شروع به ارتشاء

شرح :

 در صورتی که شخصی عملیات اجرایی جرم ارتشاء یا رشاء را شروع کند و بدون اراده خود متوقف گردد مرتکب جرم شروع به ارتشا شده و  شاکی می تواند به موجب نمونه شکواییه فوق علیه وی شکایت کیفری نماید.

شکواییه اختلاس توام با جعل

شرح :

در صورتی که شخصی اموال دولتی را که بر حسب وظیفه به وی واگذار شده از طریق جعل تصاحب نماید، مختلس محسوب می شود و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و به مجازات قانونی جرم اختلاس محکوم می گردد.

شکواییه اختلاس با تصاحب در اموال شهرداری

شرح :

در صورتی که کارمندان یا کارکنان ادارات و سازمان های دولتی، اموالی را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری تصاحب نمایند، مختلس بوده و تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار می گیرند.