ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
3
نتایج یافت شده
/ آراء دعاوی مربوط به داوری
پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد داوری، به دلیل عدم تصریح اختیارات داور در قرارداد، به رأی صادره از جانب داور اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت تقاضای ابطال رأی داوری اقدام نماید. 

پرونده افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که خواهان دعوای غیرمالی مانند دعوای ابطال رای داور، قصد افزایش خواسته را دارد، این موضوع یک خواسته جدید محسوب شده و نیازمند تقدیم دادخواست جداگانه است. رأی صادر شده در نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که درصورت عدم تقدیم دادخواست علیحده برای افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.