ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
4
نتایج یافت شده
/ ابطال رای داور
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء دعاوی مربوط به داوری ابطال رای داور
پرونده افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که خواهان دعوای غیرمالی مانند دعوای ابطال رای داور، قصد افزایش خواسته را دارد، این موضوع یک خواسته جدید محسوب شده و نیازمند تقدیم دادخواست جداگانه است. رأی صادر شده در نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که درصورت عدم تقدیم دادخواست علیحده برای افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

2: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

شرح :

چنانچه طرفین حسب قرارداد برای حل اختلافات، داور مرضی الطرفین تعیین کرده باشند و اختلاف توسط وی حل و فصل نشود، حق تقاضای تعیین داور دیگر از دادگاه ندارند و چنانچه دادگاه بدون توجه به این امر، داور دیگری تعیین کند، رأی این داور باطل و بلااثر است. طرفین به منظور حل اختلافات خود باید به دادگاه مراجعه کنند و با طرح دعوای حقوقی  اختلاف مربوطه را حل و فصل نمایند. در نمونه پرونده ابطال رأی داوری می توانید با نحوه رسیدگی و  صدور رأی در  این موضوع آشنا شوید.

1: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد داوری، به دلیل عدم تصریح اختیارات داور در قرارداد، به رأی صادره از جانب داور اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت تقاضای ابطال رأی داوری اقدام نماید. 

4: پرونده ابطال رای داور

شرح :

در صورتی که شخصی چک صادرشده از یک موسسه مالی و اعتباری را به شخص ثالث واگذار نماید و ثالث نزد داوری اقامه دعوای مطالبه وجه چک کند، داور به بی‌حقی او رأی می‌دهد؛ چرا که سند صادرشده از این نهاد حواله محسوب شده و مقررات قانونی چک بر آن حاکم نیست. در نمونه پرونده فوق دادگاه به همین دلیل دعوای ابطال رای داوری را رد نموده است.