ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
12
نتایج یافت شده
/ آراء مربوط به اسناد سجلی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در امور حسبی آراء مربوط به اسناد سجلی
1: پرونده تغییر نام کوچک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی متقاضی تغییر نام کوچک خود می‌باشد، نام پیشنهادی وی بایستی علاوه بر ممنوع نبودن، بر نام فعلی ترجیح داشته باشد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به درخواست تغییر نام در مراجع قضایی آشنا شوید.

2: پرونده تغییر نام کوچک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با وجود داشتن نامی که در جامعه مصطلح بوده و از اسامی ممنوع و قبیح نیست، متقاضی تغییر نام کوچک خود باشد، درخواست او در دادگاه مورد قبول واقع نمی‌شود. در نمونه پرونده فوق می‌توانید یکی از آرای صادرشده در این خصوص را مطالعه نمایید.

پرونده ابطال سند سجلی

شرح :

در صورتی که شخصی متقاضی ابطال سند سجلی خود و صدور سند سجلی جدید برای تغییر نام می‌باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با روند رسیدگی به این موضوع در مراجع قضایی آشنا گردد.  

پرونده حذف نام خانوادگی همسر مطلقه از شناسنامه

شرح :

در صورتی که زوج و زوجه پیش از وقوع نزدیکی از یکدیگر طلاق بگیرند، به موجب قانون ثبت هریک از آنها می‌تواند برای حذف نام و نام خانوادگی دیگری از شناسنامه خود به اداره ثبت احوال مربوطه مراجعه کند. همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، حذف نام همسر در این فرض نیازمند مراجعه به دادگاه نیست.

پرونده تغییر نام (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به نام دیگری اشتهار دارد می‌تواند تغییر نام کوچک خود را از دادگاه درخواست نماید، از آنجا که انتخاب نام کوچک یکی از حقوق اولیه اشخاص است، دادگاه ثبت احوال را ملزم به تغییر نام فرد می‌نماید. برای اطلاع از روند رسیدگی و صدور رأی می‌توانید به نمونه پرونده فوق مراجعه نمایید.

پرونده اثبات نسب (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی مدعی است با کسی غیر از مادر شناسنامه‌ای خود رابطه مادر و فرزندی دارد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه طرح دعوای اثبات نسب و تقاضای اصلاح شناسنامه خود در دادگاه آشنا گردد.

پرونده الزام به صدور شناسنامه فرزند

شرح :

در صورتی که والدین طفلی، تولد فرزند خود را در بازه زمانی 15 روز پس از تولد او اعلام ننمایند و در اثر اقدام آنان اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه سرباز زند می توانند جهت دریافت شناسنامه به مرجع ذیصلاح دادخواست دهند و  الزام خوانده به صدور شناسنامه فرزند را تقاضا نمایند. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.