ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
2
نتایج یافت شده
/ تامین خواسته
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی تامین خواسته
پرونده تامین خواسته فوری

شرح :

درصورتی که دارنده اوراق تجاری به علت عدم پرداخت بدهی اقامه دعوا کند، می تواند با رجوع به نمونه پرونده تامین خواسته فوری، پیش از تقدیم دادخواست یا درضمن آن، از دادگاه صدور قرار تأمین خواسته را تقاضا نماید.

پرونده اعتراض ثالث اجرایی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که رسیدگی به یک دعوای حقوقی منجر به اجرای قرار تأمین خواسته شده، ولی شخص ثالث نسبت به آن اعتراض داشته و متقاضی رفع توقیف از اموال می‌باشد، بایستی خواسته و اعتراض خود را در قالب دادخواست مطرح کند. در غیر این صورت همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید، قابل رسیدگی در مراجع قضایی نخواهد بود.