ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ تامین خواسته
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی تامین خواسته
پرونده تامین خواسته فوری

شرح :

درصورتی که دارنده اوراق تجاری به علت عدم پرداخت بدهی اقامه دعوا کند، می تواند با رجوع به نمونه پرونده تامین خواسته فوری، پیش از تقدیم دادخواست یا درضمن آن از دادگاه، صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده را تقاضا نماید.