ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ سایر آراء حقوقی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی سایر آراء حقوقی
پرونده مطالبه طلب

شرح :

اگر در اثر قراردادی یکی از طرفین در مقابل تعهد طرف دیگر ملزم به پرداخت وجهی باشد، اما از انجام آن امتناع کند، طرف متضرر می تواند با مطالعه نمونه پرونده مذکور وآگاهی از روند رسیدگی طلب خود را مطالبه کند.