ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
38
نتایج یافت شده
/ سایر آراء حقوقی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی سایر آراء حقوقی
پرونده اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد نسبت به رأی صادرشده ازسوی یکی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض کند، این اعتراض در شعب هم‌عرض قابل رسیدگی می‌باشد. رأی شعبه هم‌عرض قطعی بوده و همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، اعتراض از آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی در دادگاه‌های عمومی دادگستری نخواهدبود.

پرونده ابطال رای شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به آرا صادره از  شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی معترض است نمی تواند به دادگاه های عمومی حقوقی رجوع نماید، چرا که آرای تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل رسیدگی و اعتراض در محاکم دادگستری نیست. می توانید جزئیات این موضوع را در نمونه پرونده فوق مشاهده نمایید.

پرونده مطالبه بهای روز ملک از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که ملک متعلق به شخصی در طرح‌های عمرانی شهرداری واقع شده و شهرداری بدون پرداخت بها آن ملک را تصرف نماید، مالک می‌تواند برای مطالبه بهای روز ملک در محاکم عمومی حقوقی طرح دعوا کند. همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، دعوای مطالبه قیمت ملک از شهرداری از امور ترافعی بوده و نیازی به طرح دعوای تصدیق ورود خسارت در دیوان عدالت اداری نیست.

پرونده مطالبه بهای ملک تملک شده شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری ملک متعلق به اشخاص را برای اجرای طرح‌های عمرانی از جمله معابر عمومی تملک نماید، مالک می‌تواند برای مطالبه بهای ملک خود در محاکم عمومی علیه شهرداری طرح دعوا کند. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که دادگاه‌ها مکلف هستند بدون نیاز به تصدیق ورود خسارت به مالک و احراز استحقاق وی در مراجع دیگر، در این باره اقدام به صدور رأی نمایند. 

نمونه پرونده الزام به صدور مجوز ساختمانی (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که شخصی خواهان الزام شهرداری به صدور مجوز ساختمانی است می تواند به منظور اقامه دعوا به محاکم عمومی دادگستری مراجعه نماید و این مراجع بنابر نظر دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند. برای کسب اطلاع از این موضوع می توانید به نمونه پرونده فوق رجوع نمایید.

پرونده مطالبه بهای روز املاک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری اقدام به تعیین کاربری (ورزشی، تفریحی، گردشگری و ...) نسبت به ملکی نموده بدون اینکه آن را تصرف کند، مالک مستحق مطالبه بهای روز ملک نخواهد بود. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که استحقاق دریافت مبلغ مذکور منوط به تصویب طرح اجرایی و تصرف ملک توسط شهرداری می‌باشد.

پرونده ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری به منظور وصول عوارض صنفی و کسب و پیشه از یکی از بانک‌ها به کمیسیون ماده 77 مراجعه نموده و این کمیسیون بانک مذکور را به پرداخت مبلغ موردنظر محکوم نماید، بانک می‌تواند ابطال رای کمیسیون را از مراجع قضایی تقاضا کند. همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، به دلیل فعالیت بانک‌ها در سراسر کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، وضع عوارض صنفی برای آن قانونی محسوب نمی‌شود.

پرونده ابطال آرا تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی اعم از حقیقی و حقوقی متقاضی ابطال آرا سازمان تعزیرات است می تواند به دادگاه های عمومی که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند مراجعه نماید. در نمونه پرونده فوق می توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

پرونده ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رأیی را بر مبنای یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر صادر نموده است، تا قبل از ابطال مصوبه شورا نمی‌توان ابطال رأی مذکور را از مراجع قضایی تقاضا نمود. با مطالعه پرونده فوق می‌توانید نمونه‌ای از آرای صادرشده درخصوص این موضوع را مشاهده نمایید.

پرونده درخواست ابطال پایان کار صادره از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که خریدار یک دستگاه آپارتمان پس از تحویل آن متوجه عدم امکان استفاده از پارکینگ به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی شده و قصد طرح دعوای ابطال پایان‌کار صادره از شهرداری را دارد، نمی‌تواند برای مطالبه خواسته خود به دادگاه‌های عمومی حقوقی مراجعه کند. همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، دادگاه عمومی درخصوص این موضوع قرار رد دعوای خواهان را صادر کرده است.