ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
21
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در سایر جرایم عمومی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء صادره در سایر جرایم عمومی
پرونده استفاده غیرمجاز از برق بدون پرداخت حق انشعاب (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به صورت غیرمجاز و بدون پرداخت حق انشعاب از شبکه برق سراسری استفاده کند، مرتکب جرم شده و قابل تعقیب و مجازات در مراجع کیفری می‌باشد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید به اطلاعات بیشتری در مورد جزئیات این موضوع دست یابید. 

پرونده رانندگی بدون گواهینامه

شرح :

در صورتی که شخصی بدون داشتن گواهینامه اقدام به رانندگی نماید، مرتکب جرم شده و به پرداخت جریمه مقرر محکوم می‌گردد؛ برای آشنایی با نحوه رسیدگی به این موضوع می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه نمایید. 

پرونده عدم رعایت مقررات بهداشت و ایمنی محل کار

شرح :

در صورتی که با عدم رعایت مقررات بهداشت و ایمنی محل کار توسط کارفرما، کارگران کارگاه متضرر گردند، برای طرح شکایت و آشنایی با نحوه صدور رأی در مورد این موضوع می‌توانند نمونه پرونده فوق را مطالعه نمایند.

پرونده ممانعت از حق

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد به دلیل ممانعت از حق علیه دیگری طرح شکایت کند، با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌تواند با نحوه رسیدگی و صدور رأی در این مورد آشنا شود.

1: پرونده حمل و نگهداری مواد مخدر

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به حمل و نگهداری مواد مخدر نماید، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید درباره این جرم و مجازات آن اطلاعات بیشتری کسب کنید.

2: پرونده اعتیاد و نگهداری مواد مخدر

شرح :

در صورتی که شخصی مواد مخدر، حمل و نگهداری نماید، به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی اطلاع یابید.

2: پرونده حمل و نگهداری مواد مخدر

شرح :

در صورتی که شخصی تحت عنوان توزیع مواد دارویی، اقدام به حمل و نگهداری و فروش مواد مخدر نماید، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید اطلاعات بیشتری در رابطه با این جرایم کسب نمایید.

3: پرونده ترک انفاق

شرح :

در صورتی که زوج از پرداخت نفقه همسر خود امتناع نماید، مرتکب جرم شده است و در صورت شکایت زوجه به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید جزئیات این موضوع را مشاهده نمایید.

2: پرونده ترک انفاق

شرح :

در صورتی که زوج با وجود تمکن مالی از پرداخت نفقه زوجه امتناع کند، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با جزئیات رسیدگی به این موضوع، در مراجع کیفری با عنوان ترک انفاق طرح شکایت نماید.

پرونده ترک انفاق

شرح :

در صورتی که زوج از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند، زوجه می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات موضوع، جهت طرح شکایت ترک انفاق اقدام نماید.