ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
181
نتایج یافت شده
/ رویه قضایی
پرونده مطالبه طلب

شرح :

اگر در اثر قراردادی یکی از طرفین در مقابل تعهد طرف دیگر ملزم به پرداخت وجهی باشد، اما از انجام آن امتناع کند، طرف متضرر می تواند با مطالعه نمونه پرونده مذکور وآگاهی از روند رسیدگی طلب خود را مطالبه کند.