ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
9
نتایج یافت شده
/ اظهار نامه های مربوط به امور خانواده
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه اظهار نامه ها اظهار نامه های مربوط به امور خانواده
اظهارنامه مطالبه مهریه

شرح :

 پرداخت مهریه بر عهده زوج و علی الاصول به صورت عندالمطالبه می باشد و زوج مکلف است به محض مطالبه زوجه، مهریه وی را بپردازد، در غیر این صورت زوجه می تواند با ارسال نمونه اظهارنامه فوق آن را به صورت رسمی مطالبه نماید.

اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک

شرح :

در صورتی که بعد از طلاق، طرفی که حضانت فرزند مشترک را بر عهده دارد مانع ملاقات طرف دیگر با فرزند  شود، می توان با ارسال نمونه اظهارنامه فوق ملاقات فرزند مشترک را به صورت رسمی از وی تقاضا کرد.

اظهارنامه بازگشت زوجه به منزل

شرح :

در صورتی که زوجه با وجود پرداخت نفقه از سوی زوج و بدون دلیل موجه منزل مشترک را ترک نماید، زوج می‌تواند با ارائه نمونه اظهارنامه فوق بازگشت به منزل را از وی تقاضا کند.