ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
2
نتایج یافت شده
/ اظهار نامه های مربوط به خلع ید
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه اظهار نامه ها اظهار نامه های مربوط به خلع ید
اظهارنامه خلع ید و قلع و قمع بنا با اجرت المثل زمان تصرف

شرح :

در صورتی که شخصی به صورت غاصبانه ملکی را تصرف کرده و بنایی در آن ساخته باشد، صاحب ملک می‌تواند علاوه بر خلع ید، قلع و قمع بنای احداثی و اجرت‌المثل ایام تصرف را با استفاده از نمونه اظهارنامه فوق و به صورت رسمی از غاصب مطالبه نماید.