ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در جرایم پزشکی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء صادره در جرایم پزشکی
پرونده قصور پزشکی

شرح :

در صورتی که در اثر قصور و سهل انگاری پزشگ آسیب و صدمه جسمی به بیمار وارد شود، زیاندیده می تواند با مطالعه نمونه پرونده مذکور از پزشک معالج شکایت کند.