ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ سایر اظهارنامه ها
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه اظهار نامه ها سایر اظهارنامه ها
اظهارنامه رجوع از هبه

شرح :

در صورتی که شخصی مالی را به دیگری هبه کند ولی پس از مدتی قصد رجوع از آن را نماید و مورد هم  از مصادیق ماده 803 قانون مدنی نباشد، می‌تواند به صورت رسمی و با ارسال نمونه اظهارنامه فوق، رجوع از هبه را به متهب اعلام نماید.