ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
4
نتایج یافت شده
/ سایر اظهارنامه ها
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه اظهار نامه ها سایر اظهارنامه ها
اظهارنامه رجوع از هبه

شرح :

در صورتی که شخصی مالی را به دیگری هبه کند ولی پس از مدتی قصد رجوع از آن را نماید و مورد هم  از مصادیق ماده 803 قانون مدنی نباشد، می‌تواند به صورت رسمی و با ارسال نمونه اظهارنامه فوق، رجوع از هبه را به متهب اعلام نماید.

اظهارنامه مطالبه طلب عادی

شرح :

در صورتی که شخصی از دیگری طلبی داشته و بدهکار از پرداخت دین امتناع ورزد، طلبکار می‌تواند با ارائه نمونه اظهارنامه فوق و به صورت رسمی طلب خود را از وی مطالبه نماید.

اظهارنامه استرداد لاشه چک

شرح :

در صورتی که شخصی چکی به امانت به دیگری بسپرد و پس از مدتی دارنده چک اقامه دعوای مطالبه وجه چک ننماید و چک را نیز مسترد نکند، صادرکننده می تواند به موجب نمونه اظهارنامه فوق استرداد لاشه چک را تقاضا نماید.