ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
9
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در سایر جرایم تخصصی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء صادره در سایر جرایم تخصصی
پرونده ترک انفاق

شرح :

در صورتی که زوج از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند، زوجه می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات موضوع، جهت طرح شکایت ترک انفاق اقدام نماید.

1: پرونده ترک انفاق

شرح :

درصورتی که زوجه مدعی ترک انفاق از جانب زوج باشد، می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و اطلاع از شرایط و نحوه رسیدگی وتصمیم‌گیری دادگاه اقدام به شکایت کیفری کند.

پرونده مرجع رسیدگی به جرایم نشریات دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که نشریه‌ای با مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، مرتکب یکی از تخلفات یا جرایم موضوع قانون مطبوعات گردد، شاکی باید برای طرح شکایت خود به دادگاه کیفری استان مراجعه کند. نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که طرح شکایت در مرجع دیگری غیر از دادگاه کیفری استان در خصوص این جرایم نتیجه بخش نخواهد بود.

پرونده ترک نفقه همسر و فرزند مشترک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که زوج با وجود تمکن مالی و تمکین زوجه از پرداخت نفقه زوجه و فرزند مشترک امتناع کند یا مبلغ ناچیزی به عنوان نفقه بپردازد که تکافوی هزینه‌های متعارف آنها را ننماید، مرتکب جرم شده و زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی علیه وی شکایت کیفری مطرح کند.

2: پرونده ترک انفاق

شرح :

در صورتی که زوج با وجود تمکن مالی از پرداخت نفقه زوجه امتناع کند، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با جزئیات رسیدگی به این موضوع، در مراجع کیفری با عنوان ترک انفاق طرح شکایت نماید.

پرونده عدم ارائه مدارک در مهلت قانونی

شرح :

در صورتی که کارفرما در مهلت قانونی از ارائه مدارک حقوق و مزایای کارگران سرباز زند، به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی آشنا شوید.