ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
5
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در سایر جرایم تخصصی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء صادره در سایر جرایم تخصصی
1: پرونده ترک انفاق

شرح :

درصورتی که زوجه مدعی ترک انفاق از جانب زوج باشد، می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و اطلاع از شرایط و نحوه رسیدگی وتصمیم‌گیری دادگاه اقدام به شکایت کیفری کند.

پرونده ترک انفاق

شرح :

در صورتی که زوج از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند، زوجه می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات موضوع، جهت طرح شکایت ترک انفاق اقدام نماید.