ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
30
نتایج یافت شده
/ موضوعات ذیل تبادل لوایح
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه لوایح دفاعیه موضوعات ذیل تبادل لوایح
لایحه دفاعیه در پرونده اعسار از پرداخت محکوم به

شرح :

در صورتی که شخصی پس از محکوم شدن به پراخت مبلغی در دادگاه، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را تقدیم نماید، محکوم‌له می‌تواند با مطالعه نمونه لایحه فوق، رد درخواست وی را در دادگاه مطرح کند.

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده تقسیط مهریه

شرح :

در صورتی که دادگاه پس از مطالبه مهریه از جانب زوجه، پرداخت بخشی از آن را به عنوان پیش‌پرداخت مقرر نموده و مابقی را تقسیط کرده است، چنانچه زوج توانایی مالی برای پرداخت این مقدار را ندارد، می‌تواند برای تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور و تقاضای تعدیل اقساط مهریه از نمونه لایحه فوق کمک بگیرد.

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه سفته

شرح :

در صورتی که شخصی سفته‌ای را به عنوان تضمین اجرای قرارداد و به صورت امانت در اختیار دیگری قراردهد، سپس دارنده جهت مطالبه وجه سفته به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه به نفع وی رأی صادر کند، محکوم‌علیه می‌تواند با مطالعه نمونه لایحه فوق برای تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور اقدام نماید.