ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
3
نتایج یافت شده
/ قراردادهای کار و استخدامی
اسناد حقوقی بانک قراردادها قراردادهای عمومی قراردادهای کار و استخدامی
قرارداد کار موقت یا با مدت معین

شرح :

در صورتی که کارفرما در پی انعقاد قراردادی برای انجام کار موقت یا کار با مدت معین با شخص کارپذیر می‌باشد، می‌تواند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده کند.