ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
21
نتایج یافت شده
/ دعاوی مربوط به امور حسبی
دادخواست صدور حکم رشد دختر

شرح :

در صورتی که سن دختری به 9 سال تمام قمری رسید و به لحاظ عقلی و جسمی به حد کافی در شرایط رشد باشد می تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق و مدارک خود، صدور حکم رشد را از دادگاه تقاضا نماید.