ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
6
نتایج یافت شده
/ دعاوی طاری
دادخواست ورود ثالث

شرح :

در صورتی که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، شخص ثالث نسبت به موضوع دعوا برای خود مستقلا حقی قائل است و یا دعوای مطروحه را موجب تضییع حق خود می‌داند، می‌تواند از نمونه دادخواست فوق برای ورود به دعوا استفاده کند.

دادخواست دعوي متقابل اعسار از پرداخت مهريه

شرح :

در صورتی که زوجه مهریه خود را از دادگاه مطالبه نموده و زوج تمکن مالی برای پرداخت مهریه ندارد، زوج می‌تواند با طرح دعوای متقابل، تقاضای اعسار خود از پرداخت مهریه و تقسیط آن را با ارائه نمونه دادخواست فوق در دادگاه مطرح نماید.