ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ دعاوی کار و تامین اجتماعی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه دادخواست ها دعاوی کار و تامین اجتماعی
دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که کارفرما از پرداخت حقوق و مزایای کارگر امتناع ورزد، کارگر می‌تواند از نمونه دادخواست فوق برای مطالبه حقوق و مزایای خود از هیئت‌های تشخیص یا حل اختلاف کار استفاده نماید.