ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری
پرونده مطالبه بهای روز املاک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری اقدام به تعیین کاربری (ورزشی، تفریحی، گردشگری و ...) نسبت به ملکی نموده بدون اینکه آن را تصرف کند، مالک مستحق مطالبه بهای روز ملک نخواهد بود. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که استحقاق دریافت مبلغ مذکور منوط به تصویب طرح اجرایی و تصرف ملک توسط شهرداری می‌باشد.

پرونده مطالبه بهای روز ملک از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که ملک متعلق به شخصی در طرح‌های عمرانی شهرداری واقع شده و شهرداری بدون پرداخت بها آن ملک را تصرف نماید، مالک می‌تواند برای مطالبه بهای روز ملک در محاکم عمومی حقوقی طرح دعوا کند. همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، دعوای مطالبه قیمت ملک از شهرداری از امور ترافعی بوده و نیازی به طرح دعوای تصدیق ورود خسارت در دیوان عدالت اداری نیست.

پرونده مطالبه قیمت ملک به نرخ روز از شهرداری (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که مدت زمانی بیش از 6 ماه از اعلام نظر کارشناسی نسبت به قیمت املاک مورد تملک شهرداری گذشته باشد، مالک نمی‌تواند جهت مطالبه قیمت ملک به نرخ روز از دادگاه تقاضای تجدید کارشناسی نماید. چرا که بر اساس رویه قضایی موجود در نمونه پرونده فوق، ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری پس از انقضای مهلت شش ماهه، ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مانند مزایده می‌باشد.