ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده مزاحمت و ممانعت از حق
پرونده ممانعت از حق

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد به دلیل ممانعت از حق علیه دیگری طرح شکایت کند، با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌تواند با نحوه رسیدگی و صدور رأی در این مورد آشنا شود.

پرونده صدور حکم به رفع ممانعت از حق و اعاده به وضع سابق (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با بستن راه ورودی ملک دیگری مانع اعمال حق مالکیت وی شود، مالک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از نحوه رسیدگی به این موضوع در مراجع قضایی، رفع ممانعت از حق و اعاده به وضع سابق را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده ممانعت از حق و مزاحمت ملکی ناشی از تخلفات ساختمانی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با انجام تخلفات ساختمانی در ساخت و ساز مانند تخلف در ارتفاع ساختمان موجب ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق دیگری شود، شخص زیان‌دیده نمی‌تواند برای طرح دعوا به مراجع کیفری مراجعه نماید. همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید، قاضی دادگاه کیفری برای شکایت مطرح‌شده در خصوص  این موضوع، قرار رد دعوا صادر نموده است و مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلفات را کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می‌داند.