ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه حکم الزام به ثبت ازدواج
پرونده ثبت واقعه ازدواج

شرح :

در صورتی که زوج پس از وقوع عقد دائم از ثبت ازدواج امتناع ورزد، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی، ثبت واقعه ازدواج را از دادگاه تقاضا نماید.