ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده صدور قرار تامین خواسته و توقیف خودرو
2: پرونده تامین خواسته

شرح :

در صورتی که خواهان دعوا قصد دارد ضمن اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را نیز در دادگاه مطرح کند، می‌تواند نمونه پرونده فوق  را برای آشنایی بیشتر با روند رسیدگی به این درخواست در مراجع قضایی مطالعه نماید.