ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رویه قضایی در خصوص اجرای حکم راي هيات تشخيص اداره كار
پرونده اجراي راي هيات تشخيص اداره كار(اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که شخصی متقاضی اجراي رأي صادره از هيات تشخيص اداره كار مبني بر پرداخت مطالبات كارگر است می تواند به منظور  کسب اطلاعات از جزئیات این موضوع به نمونه پرونده فوق مراجعه نماید.