ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
پرونده پرداخت بهای ملک توسط شهرداری