ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رای دادگاه فروش مال غیر
پرونده فروش مال غیر

شرح :

در صورتی که تمایل دارید از جزئیات پرونده ای با موضوع فروش مال غیر از اقامه دعوا تا رسیدگی در مرحله تجدیدنظر  و  اعاده دادرسی مطلع شوید می توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق درباره این موضوع اطلاعات کافی کسب نمایید.