پرونده کلاهبرداری (تجدیدنظر)

نتیجه:

صدور حکم مبنی بر برائت متهم

تاریخ رای نهایی: 1392/05/29
شماره رای نهایی: 9209970220400688
رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامل
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده

ماده 7 قانون صدور چک
بند ه ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی 1382
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری
اصل 37 قانون اساسی
ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

رای بدوی


در خصوص اتهام آقای الف.ن. فرزند ن.، دایر بر صدور 5 فقره چک بلامحل به شماره‌های 1- ... مورخ 89/3/5 موضوع شـکایت آقای م.ح. 2- ... مـورخ 89/3/5 موضـوع شکایـت آقـای ح.ب. 3- ... مورخ 89/4/27 موضوع شکایت آقای الف.ه. 4- ... مورخ 89/1/24 موضوع شکایت آقای ح.خ. 5- .... مورخ 89/2/10 موضـوع شــکایت آقـای م.د.؛ دادگــاه بـا عنـایـت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، اقاریر ضمنی و صریح متهم، گواهی‌های عدم پرداخت و سـایر قرائــن و امــارات موجود بزه انتـسـابی به نامبرده را محرز تشخـیص و مستـنداً به بند ج ماده 7 قانون صدور چک حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صـادر و اعـلام می‌نمـاید. هـم چنـین در خصـوص اتهام متـهـم دایـر بر صـــدور چــک‌هـای بلامحـــل موضــوع شکایــت آقــایــان بـه شـماره چــک‌های 1- و.ح. ... - 89/3/18، 2- م.ب. ... – 89/4/15، 3- م.د. ... – 89/3/10، 4- س.م. ... - 89/3/19، 5- م.ج. ... – 89/3/31، 6- ف.س. ... - 89/12/1، 7- الف.الف. ... - 89/5/7 ، 8- ق.ع. ... – 89/3/15؛ دادگاه با عنایت به اظهارنامه‌های تنظیمی به تاریخ 89/3/8 مجتمع قضایی شهید بهشتی به ترتیب به شماره‌های 5101 و 5105 -5091 – 5119 – 5172 - 5106 به‌ترتیب موجود در صفحات 804 – 800 – 813 – 831 – 774 – 799 جلد هفتم پرونده و تاریخ 89/4/29 بازداشت متهم و زندانی بودن وی که حکایت از وعده دار بودن چک‌های موصوف دارد و تنظیم اظهارنامه قبل از سررسید مثبت وجود چک‌ها در ید شکات قبل از سررسید می‌باشد به لحاظ فقدان وصف کیفری مستنداً به بند ه ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی 1382 قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. همچنین در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.الف. فرزند ح. به طرفیت آقای الف.ن. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت یکصد و چهل و نه میلیون ریال از بابت دو فقره چک به شماره‌های ... و ... و دادخواست تقدیمی خانم س.ف. به طرفیت خوانده مذکور مبنی بر مطالبه ضرر و زیان و مطالبه وجه 4 فقره چک به شماره‌های ... و ... و ... و ... و بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پرونده‌های امر مفتوح و مطرح رسیدگی است اما در خصوص اتهام دیگر آقای الف.ن. فرزند ن. دایر بر کلاهبرداری موضوع شکایت 36 نفر به شرح قرار مجرمیت بدین توضیح که اکـثر قریـب به اتـفاق شـکات اعـلام داشـته‌اند که با عـنایـت به شناخت دیرینه از متهم و پدر وی که قریب به 50 سال کاسب محل بوده اند به نامبرده اعتماد کرده و با اظهارات وسوسه انگیز سود دهی بالا شکات مجاب به سرمایه‌گذاری در خرید و فروش برنج و تن ماهی و چای و مواد غذای شده‌اند، دادگاه صرف نظر از اینکه شکات قریب به اتفاق در قبال وجوه پرداختی به متهم چک یا چک‌های متعدد و اکثـراً مـازاد بر مبالغ پرداختی به عنوان سود تجـاری دریافـت داشـته‌اند با عنـایت به اینکه اقدامات متهم با توجه به شغل و سابقه وی در امر مغازه داری سوپر مارکت و ادعای اعلامی خرید و فروش مواد غذایی و سایر اقلام مرتبط با کار و بی‌هیچ فریب و مانور متقلبانه‌ای تلقی نمی‌گردد کما اینکه الف.ی. از شکات چک بلامحل به نام ح.ب. خرید مواد غذایی از وی که دارای شرکت است را پذیرفته که نشانگر اقدامات متهم در راستای اهداف و امیدهای اعلامی بوده است و به امور واهی و یا توسل به مانور متقلبانه متمسک نگشته است و اقدامات متهم مشمول شقوق و موارد و مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری به نظر نمی‌رسد. لهذا با رعایت و حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت نامبرده از بزه موصوف صادر و اعلام و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رای دادگاه تجدید نظر


آقای الف.ر. با وکالت آقای ق.ع. نسبت به دادنامه 800033 مورخ 90/1/24 صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث محکومیت موکلش به تحمل حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک و خانم ف.س. با وکالت آقای ن.الف. و آقای م.ب. و آقای و.ح. از حیث صدور قرار منع پیگرد نسبت به مورد ادعا در خصوص صدور چک بلامحل به جهت وعده دار بودن چک‌های اصداری و آقای م.ص. و آقای ح. و آقای ع.ب. و آقای ن.س. و آقای ر.ج. و آقای ن.ص. با وکالت آقای ط.ح. از حیث صدور حکم برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام کلاهبرداری و آقای ج.ح. از حیث عدم قید شماره چک‌های مورد ادعا در رأی صادره نسـبت به دادنامه مارالذکر تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و آقای ق.ع. به موجب لایحه مورخ 1390/11/5 با داشتن اختیار حق استرداد تجدیدنظرخواهی در وکالت نامه خویش و آقای م.ب. در جلسه دادرسی مورخ 91/3/6 در جریان رسیدگی در این محکمه درخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده‌اند که با توجه به مراتب مذکورالذکر و مفاد لوایح تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان‌ها به شرح مضبوط در پرونده امر و عنایتاً به این که اشخاص اخیر جملگی اعلام نموده‌اند آقای ر. از آنان مبالغی را برای داد و ستد و دادن سود اخذ نموده و در ازای آن چک داده است و به اعتقاد آنان حالیه که از استرداد وجوهات مأخوذه ناتوان هستند مشخص می‌گردد که وعده‌های وی به کسب منفعت مانور متقلبانه بوده است و توجهاً به اینکه آقای ع.ب. اعلام کرده به چک مأخوذه به‌لحاظ عدم پرداخت پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت دادخواست تقـدیم نمـوده‌اند و درخـواست صـدور حکـم به محکومیت وی را از طریق محکمه حقوقی خواستار شده‌اند و آقای م.ص. اعلام نموده: هجده میلیون تومان چک گرفته‌ام و پانزده میلیون تومان وجه داده‌ام و یک میلیون تومان از حاصل داد و ستد مورد ادعا به من سود داده است و بنا شده بود اگر وجوهات پرداخت شده را مسترد نکند چک را به اجرا بگذارد و آقای ح. هم اعلام کرده است موکل در ازای پرداخت وجه، چک دریافت نموده است و آقای ت. و آقای ج. هم اعلام اخذ چک را در قبال دادن وجه نموده است و توجهاً به اینکه آقای الف.ن. و وکیل وی ضمن پذیرش اخذ وجوهات اعلام کرده‌اند تمامی شکات در ازای دادن وجه چک دریافت کرده‌اند و آقای ن. اعلام کرده پدرش سوپرمارکت داشته و بعد از فوتش وی نیز به کار خرید و فروش در سوپر مارکت مشغول بوده است و معاملات در سطح عمده و خرده انجام می‌داده است و از شکات وجوهات را دریافت نموده تا در امر داد و ستد به کار گیرد و به آن‌ها سود بپردازند و در برهه‌ای کم آورده نتوانسته از عهده پرداخت برآید و بدهکار شده است و تمـامی موارد بدهـکاری خـویش را قـبول دارند و عنـایتاً به اینکه استعلامات بانکی معموله حکایت از صحت ادعای آقای ر. در مورد گردش مالی حساب جاریش دارد و جملگی شکات به این که وی سوپر مارکت دارد و داد و ستد می‌کرده است اذعان نموده‌اند و از طرفی آقای ر. چک‌های متعلق به حساب جاری خویش را امضاء کرده و در ازای اخذ وجه به آن‌ها داده است. لذا موارد ادعایی شکات و اینکه متعذر بودن پرداخت اصل وجه و یا سود نمی‌تواند از موجبات تحقق مانورهای متقلبانه باشد و شکات با این وصف که در صورت تعذر به تسـلیم وجوهـات پرداخـتی چـک‌های مأخـوذه را به اجرا خواهند گذاشت اقدام به دادن وجه نموده‌اند با عنایت به مراتب مذکورالذکر و اینکه وکیل آقای ر.الف. در جلسه دادرسی مورخ 91/6/18 نتوانسته دلایل لازمه را ارائه دهند علیهذا نظر به مراتب مذکورالذکر اولاً به لحاظ استرداد تجدیدنظرخواهی از سوی آقای ق.ع. به وکالت از آقای الف.ر. و آقای ب. در خصوص مورد به استناد ماده 247 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. ثانیاً در دیگر موارد تجدیدنظرخواهی به لحاظ عدم اتکاء موارد تجدیدنظرخواهی به ادله لازمه کافیه و نظر به مراتب فوق‌الاشعار تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و به جهت صادر شدن دادنامه تجدیدنظرخواسته در چهارچوب موازین شکلی و ماهوی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان‌ها دادنامه معترض‌عنه را از لحاظ جهات تجدیدنظرخواهی مذکورالذکر به استناد بند الف از ماده‌ 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.


رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32