2: پرونده جزای نقدی در کلاهبرداری (تجدیدنظر)

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر برائت متهم نسبت به بخشی از اتهام و محکومیت وی به اتهام کلاهبرداری نسبت به سه فقره چک (حبس و استرداد چک)

تاریخ رای نهایی: 1392/08/18
شماره رای نهایی: 9209970220501125
مرجع صدور: شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی
رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علوی‌فر ـ طهماسبی

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری
ماده 240 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

رای بدوی


آقای ح.ع. به وکالت از خانم ن.ع. شکایتی علیه آقای م.ح. ارائه و این‌گونه اظهار داشته (ص 14): (مشتکی‌عنه با حیله و تقلب مبنی بر داشتن شرکتی تحت عنوان د. واقع در شهرستان لاهیجان و با سرمایه‌گذاری نمودن و سهیم شدن در سود، موکله اینجانب را اغفال و مبلغ هشتاد میلیون تومان وجه به صورت چکی و نقـدی و نیز یک قطعه زمیـن به پلاک ثبتـی .../648 بـه ارزش هشتاد میلیون تومان برده است). پس از تحقیقات انجام شده شعبه سوم بازپرسـی ناحـیه 2 علیـه آقـای م.ح. بـه اتهام کلاهبرداری به مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان قرار مجرمیت صادر می‌نماید (ص 43) که با مخالفت دادیار محترم اظهارنظر مواجه می‌شود (ص 44). در مقام رفع اختلاف شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران نظر بازپرس محترم را تأیید نموده (ص 46) و منجر به صدور کیفرخواست علیه متهم، به اتهام مذکور می‌گردد (ص 48). دادستان در مقام استدلال و ارائه دلیل به شکایت شاکی و رأی شعبه 1176 در مقام حل اختلاف استناد می‌کند که البته هیچ‌یک جزء ادله اثباتی محسوب نمی‌شود. دادگـاه بـا بررسی محتویات پرونده شامل: 1) رسید منتسب به متهم (ص 2) که حاکی است در مورخه 88/8/14 تعداد 2 فقره چک به شماره ... و ... به مبلغ سی میلیون تومان به تاریخ 88/8/16 و شماره بعدی به مبلغ بیست و پنج میلیون تومـان به تاریخ 88/9/16 تحویل گردیده است. 2) گواهی رسید یک فقره چک ... به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال تاریخ 88/7/1 عهده بانک ملت شعبه سازمان صنایع ملی (ص12). 3) استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها مبنی بر این‌که شرکت د. فاقد شماره ثبت می‌باشد (ص 19) و اظهارات مطلعین (ص 37و 38)، اتهام متهم را راجع به کلاهبرداری نسبت به 3 فقره چک به شماره‌های ... و ... و ... ثابت دانسته و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری حکم به رد سه فقره چک مذکور به شاکی و محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس صادر می‌نماید (به نظر این دادگاه در مواردی که صرفاً اسناد تجاری از شاکی برده شده و دلیلی بر وصول وجه آن وجود ندارد اعمال جزای نقدی منتفی است زیرا جزای نقدی معادل مال مأخوذه تعیین می‌گردد نه اسناد مأخوذه و دلیلی در پرونده مبنی بر وصول چک‌ها وجود ندارد). اما در خصوص اتهام متهم مبنی بر بردن مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان از طریق کلاهبرداری نظر به این‌که دلیل اثباتی جهت وصول چک‌ها ارائه نشده و در سند انتقال ملک به شماره پلاک 648 فرعی از ... اصلی شهرستان کرج دلالتی بر انتقال به متهم ندارد (ص 3)، دادگاه به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌نماید. رأی صادره نسبت به قسمت محکومیت غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی توسط متهم در این دادگاه و نسبت به شاکی و دادستان و به طور کلی و نسبت به برائت توسط محکوم‌علیه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی

رای دادگاه تجدید نظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ع. با وکالت آقای ح.ع. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 422 مورخ 92/5/7 صادره از شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام کلاهبرداری موضوع سه فقره چک به صورت غیابی به استرداد چک‌ها و تحمل یک سال حبس محکوم و از اتهام کلاهبرداری مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان تبرئه گردیده است که تجدیدنظرخواه به این بخش از دادنامه (برائت) اعتراض دارد تقاضای محکومیت تجدیدنظرخوانده را دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به این‌که در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه دلیل و مستندی بر نقض دادنامه ارائه و عنوان نشده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظـرخواهی به عمل آمده دادنامه در حدود اعتراض تجدیدنظرخواه و بخش اعتراض شده تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 علوی‌فر ـ طهماسبی

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32