پرونده ممانعت از حق و مزاحمت ملکی ناشی از تخلفات ساختمانی (تجدیدنظر)

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر صدور قرار منع تعقیب

تاریخ رای نهایی: 1392/12/18
شماره رای نهایی: 9209970222001711
مرجع صدور: شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران ـ مهرطلب
رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
خاتوندهی ـ آروین

ماده 690 قانون مجازات اسلامی
بند الف ماده 177 و ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

رای بدوی


در خصوص شکایت آقای پ.ع. و خانم‌ها ف.م. و پ. و پ. جملگی ع. بر علیه آقای ش.(ش.) الف. دایر بر مزاحمت و ممانعت از حق ساخت و ساز غیرمجاز ورود خسارت ناشی از تخلف و اقدام غیرقانونی خلاف ضوابط و پروانه، با امعان نظر به شکایت وکیل شکات به شرح شکوائیه تقدیمی و توجهاً به اظهارات مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ ششم شهریور ماه نود و دو مبنی بر این‌که (... اساساً ارتفاع غیرمجاز مشکلات...نورگیری و مشرفیت و غیره را به دنبال خواهد داشت و حال که مشتکی‌عنه در ارتفاع تخلف نموده، با توجه به این‌که موکل سال‌هاست در محل سکونت دارد و از این حقوق قانونی خود در استفاده از نور و بادگیری و عدم مشرفیت در ملکش شرعاً و قانوناً مجرد بوده، ارتفاع زیاد خلاف قانون مشتکی‌عنه، مانع استفاده موکل از این حقوق خود شده است و مصداق بارز ممانعت از حق است ... حال مستنداً به تأمین دلیل منضم و گزارش کامل مأمورین انتظامی و از این تخلف و عدول متهم از ضوابط ابلاغی و پروانه که تخلف ساختمانی بوده، منجر به ارتکاب ممانعت از حق برای موکلین شده است...) و با عنایت به دفاعیات متهم در جلسه دادرسی مارالذکر و این‌که موارد اعلامی از سوی وکیل شاکی در باب مزاحمت و ممانعت از حق در مورد استفاده از نور و بادگیری از مصادیق مواد 690 قانون مجازات اسلامی خارج بوده و این‌که مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی نیز کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد، فلذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و عدم اکمال عناصر متشکله بزه‌های مارالذکر دادگاه به دلیل فقد دلایل شرعی و اثباتی و قانونی وقوع بزه‌های انتسابی را محرز ندانسته و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب نامبرده را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران ـ مهرطلب

رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ف.م. و پ. و پ.ع. و آقای پ.ع. از دادنامه شماره 9209972993401040 مورخ 92/6/26 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران که به موجب آن درباره شکایت نامبردگان علیه آقای ش.(ش.) الف. دایر بر مزاحمت و ممانعت از حق و ساخت و ساز غیرمجاز به لحاظ فقد دلیل کافی بر احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی معترضین نظر به این‌که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که متضمن نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.


رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار 
خاتوندهی ـ آروین

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32