پرونده تغییر نام (تجدیدنظر)

نتیجه:

تایید دادنامه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به تغییر نام خوانده

تاریخ رای نهایی: 1391/06/04
شماره رای نهایی: 9109970220100690
مرجع صدور رأی: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دادرس شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قیصری
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صلاتی - رضایی

ماده 995 قانون مدنی
ماده 230 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی

رأی دادگاه بدوی


در خصوص دعوی (خ. س.) فرزند (ش.) به طرفیت اداره ثبت‌احوال تهران، به خواسته تغییر نام کوچک اسناد سجلی به شماره 6219 از (خ.) به نام (ن.) بدین شرح که خواهان اعلام نموده از کودکی به نام (ن.) معروف بوده است و همه دوستان و آشنایان او را به همین نام صدا می زده اند، لذا تقاضای تغییر نام را در اسناد سجلی به لحاظ مشکلاتی که دو اسمه بودن برای ایشان به وجود آورده، نموده است؛ دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات وی در جلسه دادگاه و ملاحظه استشهادیه پیوست و نظر به اینکه (ن.) از اسامی ممنوعه نمی باشد و با عنایت به اینکه انتخاب نام یکی از حقوق اولیه اشخاص تلقی می شود دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 995 قانون مدنی ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده بر تغییر نام خواهان در اسناد سجلی فوق الذکر از (خ.) به نام (ن.) را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.


دادرس شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قیصری

رأی دادگاه تجدیدنظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال تهران به طرفیت (خ. س.) نسبت به دادنامه شماره 183 مورخ 91/3/27 صادره از شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران  که به موجب آن حکم بر محکومیت اداره فوق به تغییر نام خواهان از (خ.) به (ن.) صادر و اعلام گردیده است دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدید نظر خواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری تصدیر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترضٌ عنه عیناً تأیید می گردد. این رأی قطعی است.


 


مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران  


 صلاتی -  رضایی

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32