پرونده تصرف عدوانی (تجدیدنظر)

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر محکومیت متهم با اعمال تخفیف و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی

تاریخ رای نهایی: 1392/10/08
شماره رای نهایی: 9209970224201390
مرجع صدور رأی: شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رئیس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نصیری ـ حیات‌مقدم

مواد37، 693 از قانون مجازات اسلامی
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

رأی دادگاه بدوی


در خصوص اتهام ع.م. مبنی بر تصرف عدوانی (متعاقب اجرای حکم خلع ید) کیفرخواست مورخه 92/4/24 نظر به شکایت شاکی و اسناد و مدارک و اجرای حکم متعاقب صدور اجرائیه (91/10/12) و صورت‌جلسه اجرای حکم به تاریخ 1392/2/16 تصرف مجدد متهم به استناد توقف اجرای حکم از سوی دادگاه ملک فاقد وجاهت قانونی بوده چه آن‌که حکم اجراشده بود و هیچ‌کس حق اعمال احقاق حق خود بدون توسل به قوای عمدی با توجه به ارتباط موضوعات با نظم عمدی عمومی حاکم را نداشته، لهذا مستنداً به ماده 693 از قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل 180روز حبس تعزیری با رعایت بند ث از ماده 37 قانون مجازات اسلامی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می‌باشد.رئیس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی

رأی دادگاه تجدیدنظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقای الف.ه. نسبت به دادنامه شماره 400558 مورخه 92/6/18 صادره از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام تصرف عدوانی متعاقب اجرای حکم خلع ید موضوع شکایت آقای ب.م. به تحمل 180 روز حبس تعزیری محکوم گردیده است؛ توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد علی‌هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و توجهاً به اینکه متهم فاقد سابقه کیفری است حبس مقرر او به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل می‌گردد و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه معترض‌عنه را با اعمال تخفیف  تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.              رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
                          نصیری ـ حیات‌مقدم

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32