پرونده درخواست تعیین داور مرضی الطرفین (تجدیدنظر)

نتیجه:

صدور قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی

موضوعات مرتبط

تاریخ رای نهایی: 1392/03/25
شماره رای نهایی: 9209970221500313
مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

مـاده 2 و 460 قانـون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انــقلاب در امـور مـدنی

رای بدوی


درخواست ش. به طرفیت شرکت الف. به خواسته تعیین داور مرضی‌الطرفین با احتساب خسارات دادرسی شرح محتویات پرونده نظر به اینکه در ماده 10 قرارداد شماره 328/58/ق مورخ 89/9/29 طرفین شرط نمودند «کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای توافقنامه یا تعبیر و تفسیر مفاد آن بین طرفین بروز کند و نتوان آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمود به داور مرضی‌الطرفین ارجاع خواهد شد و نظر داور برای هر دو طرف لازم‌الاجرا می‌باشد در غیر این صورت مورد به مراجع صالح دادگستری ارجاع خواهد گردید. در صورت هرگونه اختلاف بین طرفین ابتدا به صورت یک بار اخطار کتبی و در صورت حل نشدن قرارداد فی‌مابین در جلسه‌ای با حضور طرفین قرارداد و داور مرضی‌الطرفین فسخ خواهد شد» قطع نظر از اینکه بنا به مدارک تقدیمی خوانده تأییدیه حــق‌الزحمه قــرارداد به شرکت خوانده به طور کامل پرداخت و تسویه حساب مالی قراردادی طی سه فقـره چـک به شماره‌های 754832 و 884922 و 624763 صورت پذیرفته و تاریخ تحویل قطعی مورخ 90/9/30 بوده که حسب مدارک انجام و دوره گارانتی پکیج تصفیه فاضلاب نیز سپری شده است ولیکن درخواست خواهان مبنی بر تعیین داور به دو دلیل قابل پذیرش نیست؛ اولاـ اینکه شرط مذکور مفید التزام طرفین به رجوع به داوری که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحه قضایی باشد نیست زیرا شرط داوری در صورتی مانع از استقرار صلاحیت محاکم دادگستری است که طرفین به جای رجوع به دادگاه‌های دادگستری صلاحیت مرجع داوری را برای رسیدگی و صدور رأی در اختلافات خود پیش بینی کرده باشند در این صورت رأی داوری اصولاً در رابطه بین طرفین قابل اجرا خواهد بود، در ثانی شرط نمایندگی تعبیه شده با قید مرضی‌الطرفین بوده، بر فرض صحت مقید به تـراضـی دو طــرف بـرای ارجـاع بـه داوری اسـت در حالـی کـه خـوانده علـی‌رغـم ابـلاغ اخطاریه‌های متعدد خواهان جهت معرفی نماینده خویش امتناع نموده است، فلذا دادگاه بنا به استدلالات مذکور درخواست خـواهان را مشمـول مـاده 460 قانـون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انــقلاب در امـور مـدنی نـدانسته و به استناد ماده 2 قانون مذکور قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی


 

رای دادگاه تجدید نظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 905 مورخ 91/11/23 شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن درخواست تعیین داور مرضی‌الطرفین منتهی به صدور قرار رد درخواست گردیده، دادگاه با عنایت به‌‌محتویات پرونده لایحه تقدیمی، تجدیدنظر را بلاوجه تشخیص با عنایت به غیر ترافعی بودن درخواست تعیین داور قرار صادره را قابل تجدیدنظرخواهی تشخیص نداده اگر چه بر استدلال دادگاه محترم بدوی هم ایراد موجهی وارد نیست فلذا مستند به ماده 2 قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. 
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32