پرونده کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک سرقتی و جعل (تجدیدنظر)

نتیجه:

نقض دادنامه های تجدیدنظرخواسته و محکومیت به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال در حق شکات و پرداخت معادل مجموع اموال مأخوذه به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت

تاریخ رای نهایی: 1393/08/14
شماره رای نهایی: 9309970224200984
مرجع صدور رأی: شعبه 42 دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران
رئیس شعبه 1010دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دهقان
رئیس شعبه 42 دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی‌نصیری ـ اسماعیل‌نژاد

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری
ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
رأی وحدت رویه شماره 608-75/6/27

رأی دادگاه بدوی


در خصوص اتهام آقای ع. دایر بر کلاه‌برداری از طریق خرج کردن چک سرقتی و جعل به مبلغ 44861440 ریال موضوع شکایت آقای ص.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، استعلام از بانک محال‌علیه، اظهارات صاحب حساب، عدم دسترسی به متهم، تحقیقات انجام‌شده، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تأیید نماینده محترم دادستان نیز رسیده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاه‌برداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 44861440 ریال بابت جزای نقدی در حق دولت و پرداخت همین مبلغ به شاکی به‌عنوان رد مال محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه می‌باشد.                                        رئیس شعبه 1010دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دهقان

رأی دادگاه تجدیدنظر


نظر به این‌که آقای ع. طبق دادنامه‌های قطعی شماره 1. 930361 مورخه 93/3/28 صادره از این دادگاه (شعبه 42) 2. 99 مورخه 93/1/28 صادره از شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب در رابطه با اتهام کلاه‌برداری از طریق خرج کردن چک‌های سرقتی و جعل آن‌ها به مبلغ 44861440 ریال موضوع شکایت آقای ص. به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ معادل وجه مأخوذه به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال به شاکی و نیز در دادنامه صادره از شعبه 21 محاکم تجدیدنظر استان تهران به تحمل ده سال حبس و رد مال در حق شکات مطابق دادنامه‌های موجود در پرونده و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم گردیده است، لذا به استناد ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که محکوم‌علیه تقاضای اعمال ماده‌قانونی را نموده کلیه دادنامه‌های موصوف نقض و محکوم‌علیه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری و با توجه به سوابق متعدد در کلاه‌برداری و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 608-75/6/27 به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال در حق شکات و پرداخت معادل مجموع اموال مأخوذه به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌شود. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 42 دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی‌نصیری ـ اسماعیل‌نژاد

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32