پرونده زنای به عنف (دیوان عالی کشور)

نتیجه:

حکم بر محکومیت متهم به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و تحمل3 سال تبعید در شهرستان جاجرم

موضوع اتهام : زنـای به عُنف
نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگاه کیفری استان مازندران مستقر در بابل
شماره پرونده: 87/39
شماره دادنامه: 36 ـ 25/10/86
قاضی رسیدگی کننده: آقای رضیان

ماده 177 قانون آیین دارسی کیفری
مواد 19 ، 20 و 637 قانون مجازات اسلامی
اصل 37 قانون اساسی

متهم آقای علی ن... فرزند قلی 62 ساله  با اتهام ارتکاب عمل شنیع زنای به عنف نسبت به خانم  زهرا ن... فرزند اصغر 15 ساله تحت پیگرد قانونی قرار گرفته. پرونده در داگاه کیفری استان مازندران مستقر در بابل مطرح گردیده است. توضیح اینکه پدر مجنی‌علیه مدعی است که متهم علیرغم دوستی خانوادگی 20 ساله با  وی در تاریخ 87/9/5 به  زور نسبت به دختر15 ساله فلج وی در منزل شاکی به عنف تجاوز نموده. شخص مجنی‌علیه اعلام داشته متهم به منزل آنان رفت و آمد داشته و از یک ماه پیش شروع و هفته‌ای یک بار به وی تجاوز می‌نموده، ولی در دفعه آخر مقاومت نموده و متهم موفق به انجام عمل شنیع زنا نشده تا اینکه پدرش متوجه شده و متهم را کتک کاری کرده و متهم اقرار نموده که به منزل شاکی رفته و دیده که  زهرا ... روی پله نشسته و با شوخی به صورت وی دست کشیده است!!! که پدرش آمده و او را با چوب زده است. باسرو صدا همسایه‌ها جمع شده‌اند. پزشکی قانونی مجنی‌علیه را معاینه و پرده بکارت وی را سالم و بدون پارگی و غیرمدخوله تشخیص داده. متهم در دادگاه فقط به دست گذاشتم روی دوش مجنی‌علیه اعتراف کرده. پدر مجنی‌علیه به نظریه پزشکی قانونی اعتراض نموده و متقاضی معاینه مجدد می‌شود که در معاینه مجدد مراتب قبلی تکرار و افزوده می‌گردد که مجنی‌علیه دارای شقاق مقعدی مذمن است که می‌تواند در اثر عبور جسم سخت (آلت تناسلی نعوظ یافته)  و یا خروج مدفوع سخت به‌صورت مذمن حادث شده باشد. دادگاه در تاریخ 87/10/19 تشکیل جلسه داده و اظهارات طرفین را استماع می‌کند. شاکی در جلسه مدعی زنای به عنف است و زنا را هفته‌ای سه بار از ناحیه پشت اعلام می‌کند. متهم منکر اتهام است و حتی اقرار قبلی خود  را مبنی بر دست گذاشتن روی شانه زهرا ... که شیطان وی را گول شده، تغییر و آن را توجیه می‌کند که ناخودآگاه و در اثر افتادن بوده است. نهایتاً دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و متهم را از اتهام زنای به عنف تبرئه نموده و از حیث ارتکاب فعل حرام دون زنا وی را به  تحمل 99 ضربه  شلاق در ملأ عام و  به تحمل سه سال تبعید در جاجرم به عنوان تتمیم حکم تعزیری محکوم کرده. محکوم‌علیه به رأی اعتراض کرده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و در شعبه 27 دیوان به آن رسیدگی شده است.


قرار صادره (کفالت): قرار کفالت آقای علی ن... به وجه الکفاله مبلغ 120.000.000 ریال صادر شد و با قرار موافقت شد.


قرار نیابت قضایی: 


در تاریخ 88/10/7 از دادیاری دادسرای بابل به دادستان دادسرای جاجرم برای اجرای دادنامه شماره 36 ـ 87/10/25 که به‌موجب آن آقای علی ن...فرزند قلی به اتهام زنای به عنف به 99 ضربه شلاق در ملأ عام و تحمل سه سال تبعید در شهرستان جاجرم می‌باشد، نسبت به اجرای اقامت اجباری اقدام نموده و پس از پایان تبعید جهت اجرای حکم به این دادگاه اعزام نمایید و نامبرده بایستی هر روز اقامت خود را ضمن امضاء در کلانتری اعلام نماید. دادستان جاجرم اظهارداشتند با توجه به اینکه شهرستان جاجرم جزء هیچ یک از نقاط اقامت اجباری محکومان نمی‌باشد و نام این شهرستان در لیست مذکور نیست، مخالف قانون است و پرونده را به مرجع معطی نیابت ارسال نمود. پس از ارجاع پرونده، رئیس دادگاه کیفری بابل اظهارداشته طبق تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1387، دادگاهها مجاز به تعیین محل اقامت اجباری محکومان هستند و محل خاصی به‌عنوان محل اقامت اجباری تعیین نشده. پرونده جهت اجرای حکم به دفتر اجرای احکام جاجرم ارسال شد.


رأی دادگاه بدوی: 


درخصوص اتهام آقای علی ن... فرزند قلی62 ساله اهل و ساکن روستای درون کلای بابل دائر بر ارتکاب عمل شنیع زنای به عنف نسبت  به خانم زهرا ن... فرزند اصغر 15 ساله با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات معموله، نظربه عدم کفایت ادله  اثباتی، قانونی وشرعی بر انتساب بزه مستنداً به بند «الف»ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و تمسک به اصل فقهی لازم‌الرعایه برائت و نیز به استناد اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص اتهام متهم دائر بر ارتکاب فعل حرام (عمل منافی عفت مادون زنا) با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات معموله، گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی و نظریه پزشکی قانونی و دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز است. علیهذا دادگاه با انطباق ارتکابی متهم و با مواد 19 ، 20 و 637 قانون مجازات اسلامی، مشارالیه را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری در ملأ عام و به تحمل سه سال تبعید در شهرستان جاجرم خراسان شمالی به‌عنوان تتمیم حکم تعزیری محکوم می‌نماید.  رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.


(آقای عبدالرضا رضیان، رئیس دادگاه کیفری استان مازندران مستقر در بابل 87/10/25)


روند پرونده در اجرای احکام کیفری:


محکوم‌علیه آقای علی ن...درحال تحمل تبعید می‌باشد و پس از اعطای دستور از دادگاه معطی نیابت با مرخصی محکوم‌علیه موافقت و ایام مرخصی از ایام تبعید کسر و محاسبه  شود. پرونده در اجرای احکام در حال اجراست. 


 


 


 

رأی دیوان عالی کشور:


ـ تجدیدنظرخواه: آقای علی ن...


ـ تجدیدنظرخوانده: خانم  زهرا ن...


ـ تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از رأی شماره 36 ـ 87/10/25 صادره از دادگاه کیفری استان مازندران  مستقر در بابل.


ـ مرجع  رسیدگی: شعبه 27 دیوان عالی کشور.


ـ رأی دیوان عالی کشور (شماره دادنامه : 175): با توجه به محتویات پرونده و اظهارات مجنی‌علیها که تا حدودی مورد اعترف و تایید محکوم‌علیه قرار گرفته و احراز بزهکاری وی از سوی دادگاه در حد رابطه نامشروع و اینکه تعزیر و کم و کیفیش به یدالحکاکم است، با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً ابرام می‌گردد.


(رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور محمدرضا بروجردی 88/2/2)

با عنایت به قانون مجازات اسلامی که راههای ثبوت زنا عبارتند از: 1- چهارمرتبه اقرار 2- شهادت چهار مرد عادل 3- علم قاضی، طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامی، با دقت نظر در پرونده در خصوص اتهام زنا به متهم، هیچ کدام از راههای اثبات زنا برای دادگاه ثابت نشده و هیچ دلیل شرعی و قانونی بر انتساب بزه به متهم وجود ندارد و طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر رابطه نامشروع دون زنا با توجه به اقرار اولیه متهم و سپس انکار بلاوجه وی و با عنایت به اینکه انکار پس از اقرار مسموع نیست، جز در دومورد مشخص در قانون، دادگاه رأی بر محکومیت متهم به 99 ضربه شلاق تعزیری و با استناد ماده 19 و 20 قانون مجازات اسلامی حکم بر اقامت اجباری به مدت 3 سال در شهرستان جاجرم به عنوان تتمیم مجازات تعزیری داده شده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32