پرونده تمرد نسبت به ماموران دولتی و توهین و ایجاد مزاحمت نسبت به ماموران (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی در حین انجام وظیفه مأمورین دولتی با حمله یا توهین یا ایجاد مزاحمت نسبت به ماموران دولتی تمرد نماید، مرتکب جرم شده و با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این جرم در مراجع کیفری آشنا شوید.

نتیجه:

محکومیت متهم به پرداخت مبلغ2.000.000 ریال جزای نقدی و برائت نسبت به سایر اتهامات

موضوع اتهام: تمرّد نسبت به مأموران دولتی و توهین و ایجاد مزاحمت نسبت به مأموران
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب جاجرم ـ شعبه 101 جزایی
شماره پرونده: 9009985861200077
شماره دادنامه: 9009975859900100
قاضی رسیدگی کننده: آقای امانی

ماده 607 قانون مجازات اسلامی
بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
ماده 177 قانون آیین دارسی کیفری
ماده 37 قانون اساسی

موضوع شکواییه (توهین و تمرد نسبت به مأمورین 90/1/28):


حسب گزارش مأموران انتظامی شهرستان جاجرم یک  دستگاه موتورسیکلت به  راکبی به نام امیر ح... اهل و ساکن جاجرم و یک نفر دیگر به نام آقای حسنعلی ع... اهل جاجرم به علت ایجاد مزاحمت برای دختران در طول مسیر، دستور توقیف وسیله نقلیه وی داده شده بود که پس از توقیف با سر و صدا از دادن موتور خود، خودداری نموده و قصد برهم زدن نظم عمومی را داشته و به مأموران توهین نموده که جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری جاجرم دلالت شدند.


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم:


متهم 1 : آقای حسن ع... فرزند علی 23 ساله شغل آزاد اهل جاجرم، حسب گزارش مأموران انتظامی، اتهام شما دائر بر اخلال در نظم عمومی و توهین به مأموران در حین انجام وظیفه و تمرد نسبت به آنان و ایجاد مزاحمت خیابانی به شما تفهیم شد. از خود دفاع نمایید ؟


ـ ما داشتیم می‌رفتیم که ماشین یگان امداد جلو ما را گرفت. من از موتور پایین آمدم و مأمور مرا هل داد و به من یک سیلی زد. گفتم چرا می زنی؟ گفت توهین می‌کنی. حرفهای رکیکی به من زد. من خواستم مدارک موتور را نشان دهم که من را به زور داخل ماشین انداختند و به کلانتری بردند. من از مأمور معذرت خواهی کردم، ولی ایشان گفت حسابت را می‌رسم.


ـ اگر مزاحمتی ایجاد نکردی، چرا مأموران تو را گرفتند ؟


ـ ما اصلاً مزاحم کسی نشدیم. ما از خیابان ردّ  می‌شدیم و می‌خواستیم به خانه برویم که ما را گرفتند و به کلانتری بردند.


متهم 2 : آقای امیر ح... فرزند رحمت 17 ساله محصل اهل جاجرم، حسب گزارش مأموران انتظامی، اتهام شما دائر بر اخلال در نظم عمومی و توهین به مأموران در حین انجام وظیفه و تمرد نسبت به آنان و ایجاد مزاحمت خیابانی به شما تفهیم شد. از خود دفاع نمایید؟


ـ من داشتم از مدرسه به خانه می‌آمدم که مأمور کلانتری مرا گرفت و دوستم با سربازها سر و صدا کرد. من  برای کسی هیچ مزاحمتی ایجاد نکردم.


خطاب به آقای امیر ح... ، آخرین دفاعتان را بیان کنید؟


ـ من قسم می‌خورم که مزاحمتی ایجاد نکردم. فقط داشتم به خانه می‌رفتم که جلو پای ما پیچیدند و موتور و  دوستم را گرفتند.


خطاب به آقای حسن ع... ، آخرین دفاعتان را بیان کنید؟


ـ من هیچ مزاحمتی ایجاد نکرده‌ام. قسم میخورم.  برای چه باید به مأموران توهین کنم. در ضمن اینجانب از خانواده محترم شهدا می‌باشم و  دنبال اینگونه کارها نیستم.


قرار دادسرا (قرار مجرمیت):


در خصوص اتهام آقایان امیر ح... فرزند رحمت متهم به جرم ایجاد مزاحمت بانوان و حسن ع... فرزند علی متهم به اخلال در نظم عمومی ، توهین و تمرد نسبت به مأموران در حین انجام وظیفه و مزاحمت خیابانی و انکار متهمین ، بزه های انتسابی محرز بوده و با توجه به 1- گزارش مأموران 2- دفاعیات بلاوجه متهمان ،قرار مجرمیت نامبردگان باستناد مواد 607 ، 609 ، 618 ، 619 ، و 669 صادر و اعلام می گردد . دادستان با قرار صادره موافقت نمود و کیفرخواست در تاریخ 31/1/90 صادر شد.


قرار صادره (کفالت): 


قرار آزادی آقای امیر ح... و حسن ع... به وجه الکفاله مبلغ 20.000.000 ریال  صادر شد.


رأی دادگاه بدوی:


 در این پرونده و بموجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب جاجرم، آقای حسن ع... فرزند علی 23 ساله شغل آزاد، باسواد، مجرد، فاقدسابقه کیفری، اهل جاجرم متهم است به تمرد به مأموران دولتی، دادگاه نظر به گزارش مأموران مبنی بر اینکه در مقابل مأموران سر و صدا کرده و از دادن موتور سیکلت خودداری نموده و دوست وی آقای امیر ح... مطرح نموده نامبرده در مورد مأمورین جرّ و بحث داشته، بزه انتسابی به نامبرده محرزاست و باستناد بند3 ماده 607 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به پرداخت مبلغ 2.000.000 ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام دیگر نامبرده دائر بر اخلال در نظم عمومی و توهین به مأموران و ایجاد مزاحمت برای بانوان، دادگاه نظر به دفاعیات متهمان و انکارشان در مراحل تحقیق و عدم شکایت شاکی خصوص و توجهاً به اینکه در گزارش تحقیق محلی نسبت وضعیت اخلاقی متهمان از وضعیت مناسبی برخوردار می‌باشند و تا کنون مورد ایجاد مزاحمت از نامبردگان مشاهده نگردیده، جرم انتسابی به نامبردگان محرز نگردیده و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت نامبرگان صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان می‌باشد.


(آقای امانی 90/2/15)


روند پرونده در اجرای احکام کیفری:


در تاریخ 90/7/23 نامه‌ای با موضوع جلب آقای حسن ع... و سپس اعزام به دادسرای جاجرم، به کلانتری ارسال شد و پس از جلب آقای حسن ع... به دادگستری معرفی و در تاریخ مذکور مبلغ 2.000.000 ریال  به حساب دادگستری واریز نمود و حکم بطور کامل اجرا گردید.


 

رآی دادگاه تجدیدنظر:


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حسن ع... فرزند علی اهل و ساکن جاجرم نسبت به دادنامه 900997585990100 موضوع پرونده کلاسه 9009985861200077 شعبه 101 جزایی جاجرم که در آن تجدیدنظرخواه محکوم به مبلغ 2.000.000 ریال جزای نقدی شده و از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده، نظر به اینکه دلیلی که موجب نقض دادنامه شود ارائه ننموده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد، لذا مستنداً به شق «الف» ماده 257 قانون فوق ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رأی قطعی است.


(رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی ، موسی الرضا پیرگزی 90/5/2)

باعنایت به ماده 607 قانون مجازات اسلامی، هرگونه حمله و یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأموران دولتی در حین انجام وظیفه به عمل آید تمرّد محسوب می‌شود. طبق بند3 ماده مذکور حبس از سه ماه تا  یک سال. قاضی محترم این پرونده با رعایت بند2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت متهم را به پرداخت مبلغ 2.000.000 ریال جزای نقدی محکوم نموده و در خصوص سایر اتهامات چون شخص حقیقی اقدام به شکایت ننموده، رأی بر برائت صادر کرده است. 

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32