2: پرونده مطالبه مهریه

نتیجه:

محکومیت خوانده به پرداخت 200 عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ یک میلیون و نه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان

شماره پرونده اصلی: 26504/20
موضوع خواسته: مطالبه مهریه
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 9009985859600252
شماره دادنامه: 9009975859600266
قاضی رسیدگی کننده: آقای جواد جعفری

ماده 1082 قانون مدنی
ماده 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی

شرح دادخواست:


ریاست محترم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


به  استحضار می‌رساند اینجانب فرشته الف... فرزن د حسن که طبق سند رسمی به عقد دائم خوانده آقای عباس م... به تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادی درآمدم و از خوانده یک  فرزند 5 ساله دارم. طبق سند پیوستی تقاضای صدور حکم  به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه‌ام را دارم. 


جلسه اول دادرسی: (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم)


 به تاریخ 90/4/19 در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی جاجرم به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. خواهان و  خوانده علیرغم ابلاغ  قانونی حضور ندارند و رسیدگی میسر نمی‌باشد. 


خلاصه جلسه دوم رسیدگی:


به تاریخ 90/4/28 در وقت مقرر جلسه شعبه دادگاه عمومی حقوقی جاجرم به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. خواهان و خوانده در جلسه حضور دارند.


ـ خطاب به خواهان: خواسته خود را بیان کنید؟


ج: خواهان اظهار می‌دارد خواسته‌ام به شرح متن دادخواست تقدیمی می‌باشد.


ـ خوانده اظهار می‌دارد ما در پرونده طلاق توافق کردیم که مبلغ 5.000.000 تومان وجه نقد پرداخت کنم و ماهی 100.000 تومان بابت نفقه ایام عده و ماهی 30.000 تومان بابت نفقه فرزند مشترکمان تا سن 7 سالگی پرداخت کنم. فرزند مشترکمان یگانه تا سن 7 سالگی نزد مادرش باشد. از بقیه مهریه گذشت کرده که با شرایط مذکور خواهان را طلاق بدهم. ولی حالا آمده مطالبه مهریه کرده است.


 ـ خطاب به خواهان: درخصوص اظهارات خوانده چه می‌گویید؟


ـ خواهان بیان می‌دارد: توافق کردیم. ولی من پشیمان شدم. هنوز رأی صادر نشده و من اعتراض خود را در پرونده طلاق تقدیم دادگاه نموده‌ام.


ـ خوانده بیان می‌دارد: من سند ازدواج استنادی را قبول دارم.

در خصوص دعوای خانم فرشته الف... فرزند حسن به طرفیت آقای عباس م... فرزند برات به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادی مقوم به پنجاه میلیون ریال با هزینه دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی، با توجه به دادخواست خواهان، ملاحظه سند نکاحیه که کپی مصدق آن ضم پرونده است و به موجب سند نکاحیه، خواهان همسر دائمی خوانده بوده و مهریه یک جلد کلام خدا و یک شاخه نبات و تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه بر ذمه زوج  می‌باشد و با توجه به اینکه خوانده به موجب صورت‌جلسه مورخه 90/4/28 خواسته و سند ازدواج رسمی مستند و خواهان راقبول نموده، لیکن اظهار داشته در پرونده طلاق با خواهان توافق نمودیم که مبلغ 5.000.000 تومان وجه نقد پرداخت کنم و ... و خواهان ضمن قبول ادعای خوانده اظهارداشته من پشیمان شده‌ام و هنوز رأی صادر نشده و اعتراض خود را در پرونده طلاق تقدیم دادگاه نموده‌ام. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه در پرونده طلاق رأی قطعی صادر نشده و زوجه با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به عوض رجوع نموده، لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و  به استناد به ماده 1082 قانون  مدنی و تبصره الحاقی آن و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت تعداد 200 عدد سکه کامل بهار آزادی بابت مهریه و مبلغ یک میلیون و نه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان شمالی می‌باشد.                                                                           (آقای جعفری ـ 90/4/29) 

طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن  مالک مهر می‌شود و می‌تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مفاد این ماده، ناظر به موردی است که مهرالمسمّی عین معین است و ارتباطی به سایر اقلام مهریه ندارد. در این پرونده زوج با مطالبه مهریه خود از سوی زوجه، محکوم به پرداخت مهریه شده است.


 

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32