پرونده فحاشی و افترا

نتیجه:

محکومیت به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی بابت فحاشی و سیصدهزار ریال جزای نقدی بدل از حبس بابت افترا و بیست ضربه شلاق تعزیری ( ک هبه مدت سه سال تعلیق می‌گردد)

شماره کلاسه:130/87 شعبه 103 دادگاه جزایی عمومی شهرستان سبزوار
شماره دادنامه:36/322 مورخه 87/3/7
موضوع اتهام: فحاشی و افتراء

مواد 608 و697 و22 و 25 قانون مجازات اسلامی

در مورخه 86/11/18 شاکی فوق شکایتی با موضوع فحاشی و افتراء علیه مشتکی‌عنه مطرح وتوضیح داده که نامبرده مکررا به درب منزل من مراجعه می کند وحرف‌های زشت وتهمت‌های فروان به من می زند و مرا زنی فاحشه وخرابکار می خواند. نامبرده مادرشوهر سابق من است چون از شوهرم متارکه کرده‌ام. با اینکار مزاحمت‌های فراوان ایجاد کرده و چون باعث ایجاد صدمات روحی فروانی شده است، تقاضای رسیدگی دارم. پرونده و شکایت به نظر معاون دادستان رسیده و ایشان طی دستوری اعلام داشته‌اند عینا جهت بررسی اولیه و اخذ اظهارات از مطلعین پیرامون موضوع به کلانتری مربوط جهت اقدام مقتضی ارسال گردد.


کلانتری در اجرای دستور معاون دادستان از طرفین تحقیق نموده احد از شهود بیان داشته من صاحبخانه شاکی هستم درمنزل بودم که خانم طاهره.ن وارد حیاط شد، حتی یک سنگ دردست داشت وفحاشی می کرد و حرف‌های زشت می زد من مانع شدم وگفتم ازخانه بیرون برو او هم رفت. گزارش تکمیلی کلانتری اعاده شده، پرونده به شعبه دوم دادیاری ارجاع شد. شاکی مجددا شکایت خود را عنوان کرده و قاضی رسیدگی کننده به مشتکی عنه تفهیم اتهام کرده و ایشان در دفاع بیان داشته است که شهود از بستگان شاکی است ومن قبول ندارم. شاکی زن دوم داماد من است چون مخارج ومهریه ونفقه دخترم را نمی دهد من مراجعه کرده ام درب منزل دامادم ولی نامبرده شوهرش را فراری می دهد ومی گوید درمنزل نیست، دروغ می گوید من فحاشی نکردم. دادیاری پس از اخذ آخرین دفاع قرار تامین کفالت به مبلغ بیست میلیون ریال صادر و نهایتا قرار مجرمیت باشماره 11/11-87/1/15 تنظیم و در خصوص تهدید و ایجاد مزاحمت به دلیل فقد ادله اثباتی کافی قرار منع تعقیب صادر و در سایر موارد کیفرخواست تنظیم و پرونده درمورخ 87/2/1 به شعبه 103 دادگاه جزائی ارجاع ودادگاه هم پس از ثبت پرونده دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر می‌نماید. وقت دادگاه برای مورخه 87/3/7 تعیین با توجه به ابلاغ اخطاریه طرفین در دادگاه حاضر شده‌اند. متهم باز هم منکر بوده و مراجعات خود را به درب منزل شاکی اقرار داشته است. دادگاه در همان جلسه آخرین دفاع را از ایشان اخذ و به شرح ذیل مبادرت به انتشار رای نموده است.

در خصوص اتهام خانم طاهره.ن فرزند محمد اسماعیل دایر برفحاشی وافتراءموضوع شکایت خانم عاطفه.ش دادگاه با عنایت به محتویات پرونده وتحقیقات به عمل آمده و توجها به اظهارات شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی و نحوه دفاع متهم وجمیع قرائن وامارات موجود بزه انتسابی را نسبت به وی محرز دانسته، مستندا به مواد 608 و697 و22 قانون مجازات اسلامی متهم فوق را بابت فحاشی به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و بابت افتراء به پرداخت سیصدهزار ریال جزای نقدی بدل از حبس درحق صندوق دولت محکوم می نماید و همچنین به بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد. النهایت با اعمال ماده 25 قانون مجازات اسلامی کیفر شلاق رابه مدت سه سال تعلیق می نماید. رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان است.


                                                             رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری سبزوار

نظر به اینکه جرم متهم مشمول ماده 36 قانون مجازات اسلامی بوده و دارای تعدد کیفر است لذا دادگاه مجاز به اعمال ماده 25 قانون مرقوم مبنی بر تعلیق کیفر شلاق بوده است و در صورتی‌که دادگاه قصد تخفیف داشته می توانسته با استفاده از ماده 22 قانون مرقوم کیفر شلاق را تبدیل به جزای نقدی نماید. لذا دادنامه موصوف ازاین حیث دارای نقص به نظر می‌آید.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32