1: پرونده فروش مال غیر

نتیجه:

برائت متهم

شماره پرونده: 513/85 شعبه 103 دادگاه جزایی عمومی شهرستان سبزوار
شماره دادنامه: 179/1039-86/6/29
شاکی: موسی.الف
مشتکی عنه: فرهاد.ب
موضوع اتهام: فروش مال غیر

ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری

در مورخه 85/4/5 آقای الف شکایتی علیه ب دایر بر فروش مال غیر تقدیم و چنین بیان نموده که اقای ب زمینی را به استناد مدارک موجود از جمله قولنامه به من فروخته و ثمن آن را نقدا" دریافت کرده که پس از مراجعه به اداره ثبت کاشف به عمل آمده که نامبرده هیچگونه مالکیتی ندارد و مالک شخص ثالثی است. پرونده به شعبه دوم دادسرا ارجاع شاکی در جلسه دادگاه مجددا" موضوع را مطرح نموده دستور استعلام از اداره ثبت صادر که مالک پلاک  ثبتی شماره 1224 را اعلام نماید اداره ثبت نیز لیست مالکین را به دادگاه ارسال کرده متعاقب آن طرفین دعوت به رسیدگی شده و ضمن تفهیم اتهام متهم در دفاع از خود بیان نموده قبول ندارم من زمین را از شخصی دیگر خریده‌ام چون مقداری از ثمن را پرداخت نکرده است من هم گفته‌ام تا زمانی که تمام پول را ندهی سند به نام شما نمی‌زنم. قرار تامین از نوع کفالت صادر و متهم به لحاظ عجز از سوی کفیل به زندان اعزام شده و در مورخه 85/4/5 قرار مجرمیت صادر و به شعبه 103 دادگاه جزایی ارجاع که شعبه مذکور هم با شماره کلاسه 1512/85/103 ثبت و دستور تعیین وقت و احضار طرفین را صادر نموده است در جلسه رسیدگی مورخه 86/3/6 شاکی اظهار نموده که چون مالک اصلی در شعبه حقوقی درخواست خلع یدعوین مطرح نموده که حکم به نفع وی صادر گردیده پس مالک نبودن آقای ب روشن است تقاضای مجازات وی را دارم متهم با وصف ابلاغ در دادگاه حاضر نگردیده و نهایتا" در مورخه 86/6/29 دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای غیابی می‌نماید.

در خصوص شکایت آقای موسی‌الرضا الف فرزند غلامعلی علیه آقای ب دایر بر فروش مال غیر با توجه به اینکه متهم زمینی را که فروخته است مشاعی بوده و شخص مذکور زمین شاکی را وکالت از آقای ج خریداری نموده و شخص مذکور نیز زمین را از د خریداری نموده که نامبرده طبق گواهی ثبتی مالکیت داشته علیهذا به لحاظ عدم احراز سوء نیت متهم به استناد ماده 177 از قانون آئین دادگاه کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر مرکز استان است.


                                                                 رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری

بنظر می‌رسد با توجه به اینکه امکان فروش مال غیر از طریق شاکی نیز وجود دارد اما این امر محقق نشده است در واقع در این پرونده سوءنیتی از طرفین مبنی بر خریدوفروش مال غیر وجود ندارد و به لحاظ مشاعی بودن آن پلاک ثبتی این امر محقق شده است با این اوصاف رای صادره قانونی به نظر می‌رسد. 

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32