پرونده مطالبه مهریه و تامین خواسته فوری

نتیجه:

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال در سال 61 به مبلغ روز

دادگاه خانواده شهيد باهنر
شماره پرونده: 941434
خواسته : مهريه به مبلغ 1/500/000 ریال به نرخ روز معادل 441/826/086 ريال و تامين خواسته فوري

ماده 1082 قانون مدنی
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی

شرح خواسته:
احتراما به استحضار مي‌رساند؛ خوانده همسر موكل به موجب سند ازدواج تقديمي متعهد گرديده مبلغ 1/500/0000 ريال وجه به عنوان مهر پرداخت نمايد. ليكن از انجام تعهد خودداري مي‌نمايد. لذا صدور حكم بر محكوميت نامبرده به پرداخت مهريه به نفع موكل اين جانب مورد استدعاست. در ادامه با توجه به اين كه در موضوع اختلاف موكل با خوانده مبني بر مهريه، تامين خواسته از اموال خوانده ضرورت داشته تا پس از رسيدگي و صدور حكم در دعوي اصلي امكان اجراي آن فراهم باشد  قرار تامين خواسته مورد استدعاست.


دستور رئيس شعبه مبني بر تعيين وقتي در پرونده موجود است. در وقت فوق‌العاده رسيدگي شده است. دادگاه به استناد ماده 8-1 قانون آيين دادرسي مدني قرار تامين خواسته به مبلغ 441/826/086 ريال از اموال خوانده تا پايان رسيدگي صادر و هزينه اجراي قرار بر عهده خواهان است. قرار قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است.


به طرفين وقت رسيدگي ابلاغ شده است. خواهان خودش ابلاغ را دريافت كرده است و خوانده سرايدارش نامه به اجراي احكام شعبه 282 براي اجراي قرار تامين خواسته به پيوست 3 برگ قرار تامين خواسته موجود است.


خوانده ضمن لايحه  به استناد ماده 10 قانون حمايت خانواده جهت صلح و سازش تقاضاي تجديد وقت نموده است. هر چند وكيل خواهان موافق با تجديد جلسه نيست به استناد ماده 10 قانون مارالذكر قيد احد از طرفين را ذكر نموده جلسه تجدید می‌شود. لكن به جهت عدم حضور خوانده موجبات رسيدگي فراهم نمي‌باشد و دادگاه دستور تجديد وقتي رسيدگي را صادر و به اصحاب دعوي ابلاغ گردد.


در لايحه خوانده به طور خلاصه تقاضاي مهلت تا بعد از عيد نوروز 95 را نموده تا فرصتي باشد براي حل اختلافات طرفين.


در وقت مقرر جلسه تجدید شده است و علي رغم ابلاغ قانوني خوانده حضور ندارد و وكيل خواهان اعلام كرده عليرغم اينكه خوانده حسب اختيارات اعطايي از سوي قانون حمايت خانواده تقاضاي استمهال جهت سازش نموده است هيچ اقدام و تلاشی در جهت صلح با موكل ننموده، بلكه به نظر مي‌رسد خوانده صرفاً قصد اطاله دادرسي را داشته است.  برابر دادخواست تقديمي تقاضاي صدور قرار تامين خواسته و مطالبه مهريه به انضمام كليه خسارات دادرسي و حق‌الوكاله مورد استدعاست.


 

در خصوص دادخواست خانم .... با وكالت خانم ... به طرف ... به خواسته مطالبه مهريه به ميزان 1/500/000 ريال به نرخ روز به خواسته 441/826/086 ريال و با خسارات دادرسي با توجه به كپي مصدق عقدنامه رسمي علقه زوجيت في مابين طرفين با مهريه مذكور براي دادگاه محرز گرديد. نظر به اين كه به مجرد وقوع عقد زوجه مالك مهريه مي‌گردد و مهريه حال بوده و عندالمطالبه است. خوانده علي رغم ابلاغ حاضر نگرديده و دليلي بر پرداخت و برائت ذمه ارائه ننموده است. دادگاه با توجه به احراز اشتغال ذمه خوانده دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص و مستندا به مواد 1082 قانون مدني و 198 قانون آيين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال در سال 61 به نرخ روز در حق زوجه محكوم مي‌نمايد. راي اصداري حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32