پرونده مطالبه باقیمانده مهریه (اجرای احکام)

نتیجه:

مختومه شدن پرونده به دلیل سازش طرفین در پرداخت مهریه

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع و شعبه: دادگستري تهران ـ اجراي احکام مدني
قاضي سرپرست : آقاي رنجبر
کلاسه پرونده: 86/161
موضوع: مطالبه الباقي مهريه

پرونده کلاسه 86/161 اجراي احکام مدني به طرفيت آقاي هوشنگ داير بر مطالبه الباقي مهريه که در شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تهران به کلاسه 85/300 مطرح و رسيدگي و منجر به اصدار دادنامه شماره 185 مورخه 86/2/10 شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي گرديده‌است، بنا به درخواست و تقاضاي محکوم‌له نسبت به دادنامه  بپوست برگ اجرائيه ابلاغ شده به نام هوشنگ جهت اجراء و اقدام قانوني ارسال گرديده‌است.

مفاد اجرائیه


محکوم‌عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 25000000 ميليون ريال جريمه نقدي بابت الباقي مهريه موضوع سند نکاحيه با احتساب شاخص نرخ تورم اعلامي در حق خواهان و همچنين مبلغ 6800 ريال به عنوان هزينه دادرسي در حق خواهان و نيم عشر دولتي نيز به عهده محکوم عليه مي‌باشد.


برابر دستور قاضي اجراي احکام مدني مأمور کلانتري به همراه محکوم له به آدرس محکوم‌عليه پرونده، هوشنگ رفتند، در خصوص توقيف اموال بلا معارض ايشان واقع در قروق عزيمت و برابر گزارش تنظيمي، حاکيست که نامبرده حضور نداشته و حکم براي پدرش نيز قرائت که وي اعلام داشته پسرم هيچ گونه اموالي براي توقيف ندارد و از معرفي اموال عاجز است. لذا به پيوست يک برگ گزارش تنظيمي مأمور جهت هر گونه اقدام به حضور ارسال مي گردد.


سپس محکوم‌له در تاريخ 86/6/27 از رياست محترم اجراي احکام مدني تقاضاي صدور جلب و بازداشت بدني او را نموده‌است. که دستور جلب نامبرده به کلانتري صادر شده‌است.


در تاريخ 86/7/18 محکوم له با اعلام رضايت نسبت به محکوم‌عليه تقاضاي مختومه شدن پرونده را نموده‌است.


در تاريخ فوق پرونده تحت نظر قرار دارد محکوم له در اين اجرا حضور داشته و اعلام داشته در پرونده کلاسه فوق الذکر با محکوم عليه سازش نموده و تقاضاي مختومه شدن پرونده را نموده است که پرونده از طريق اجراي احکام از آمار کسر و بايگاني شده است.


 

با مطالعه پرونده ملاحظه مي‌گردد که برگ اجرائيه صادر و به درستي ابلاغ گرديده ولي محکوم‌عليه بعد از گذشت ده روز نيز نتوانسته محکوم به را پرداخت نمايد و با تقاضاي معرفي اموال بلامعارض نيز هيچ گونه اموالي نداشته و خود حضور نداشته و مفاد اجرائيه براي پدر نامبرده قرائت شده و اظهار مي‌دارد هيچ اموالي ندارد و تقاضاي بازداشت بدني وي را خواستار شده ولي بعداً محکوم له اعلام رضايت نموده و پرونده مختومه و نيز نيم عشر دولتي پرداخت گرديده و پرونده بايگاني شده‌است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32