پرونده قتل غیرعمدی

نتیجه:

محکومیت به تحمل دو سال و ده روز حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان از باب جنبه خصوصی بزه

شماره پرونده آمزش:14436/20
کلاسه پرونده: 86/1043
نام مجتمع: دادگستری تهران
نام شعبه رسیدگی کننده: شعبه 101 جزایی تهران
قاضی سرپرست: آقای شوقی نژاد
شاکی: مسعود
متشاکی: بهمن
موضوع: قتل غیرعمدی

مواد 297 ، 302 و تبصره 3 ماده 295 و ماده 719 و 714 قانون مجازات اسلامی

شاکی در شکوائیه خود به ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار می‌دارد؛ مرحوم پدرمان اسرافیل در تاریخ 85/12/17 ساعت 8 غروب روبروی دانشگاه پیام نور هنگام عبور از جاده پیاده بوده و راننده اتومبیل که فردی ناشناس است با اصابت و تصادف با پدرمان منجر به فوت در صحنه تصادف گردیده و راننده متواری شده و مصدوم (متوفی) را در صحنه تصادف رها نموده‌است. سپس جسد متوفی توسط مأمورین گشت به بیمارستان (سردخانه) انتقال یافته‌است. به شرح شکوائیه تقاضای رسیدگی تعقیب و شناسائی مشتکی عنه (قاتل) و مجازات قانونی نامبرده را داریم.


شکوائیه توسط ریاست دادسرا جهت تحقیقات بیشتر به کلانتری ارجاع شده و بعد از تکمیل تحقیقات عیناً به دادسرا ارجاع و پس از دستور دادستان به شعبه اول بازپرسی جهت رسیدگی ارجاع می گردد.


در تاریخ 86/2/27 آقای طهماسبی به وکالت از اولیاء دم با ارائه وکالت نامه 71621 به بازپرسی محترم تقاضای وکالت پرونده را نموده که پرونده به وکالت ایشان در حال جریان است. در شعبه بازپرسی حاضر شده و در خصوص بازجویی به وکالت از موکلین از راننده مقصر حادثه شکایت داشته و تقاضای مجازات و محکومیت مرتکب به پرداخت دیه متوفی در حق موکلین را مطرح می نماید. همچنین مقصر حادثه بهمن.ش در بازپرسی حاضر شده و بازپرسی محترم در خصوص نحوه تصادف و علت فرار و گزارش مرجع انتظامی و نظریه پزشکی قانونی و حتی اقرار متهم در مرجع انتظامی و غیره بازجویی نموده‌است. النهایه پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع در خصوص قتل غیرعمدی سوال نموده و متهم در دفاع خود اظهار داشته بی مبالاتی در امر رانندگی را قبول دارم. گواهی‌نامه و بیمه نامه دارم تقاضای مساعدت قانونی را دارم و اظهارات خودم را با امضاء گواهی می نمایم. بازپرسی قرار تأمین کیفری وثیقه به مبلغ پانصد میلیون ریال صادر می‌کند. قرار حین الصدور به متهم تفهیم می‌شود. او اظهار داشت فهمیدم؛ وثیقه گذار دارم و با معرفی وثیقه گذار و احراز هویت وی از سوی بازپرسی اقدامات لازم انجام و متهم آزاد گردید.


در تاریخ 86/4/4 پرونده 86/317 در شعبه بازپرسی تحت نظر است، دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم تحقیقات به شرح آتی مبادرت به صدور قرار در خصوص اتهام بهمن دائر بر قتل غیرعمدی اسرافیل بر اثر بی‌مبالاتی در امر رانندگی می‌کند که نامبرده پس از تصادف موضوع شکایت اولیاء دم متوفی با وکالت بعدی ط فرار می‌نماید. با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجد در پرونده اتهام وارده به متهم محرز و مسلم تشخیص و قرار مجرمیت نامبرده را صادر و اعلام می نماید.


 دادستان دستور صدور کیفر خواست را صادر می‌کند. کیفرخواست به شماره 840-86/4/16 صادر و به امضاء دادستان رسیده و پرونده عیناً برگ شماری شده جهت صدور کیفر شایسته به حضور ریاست محترم دادگستری ارجاع می شود. بعد از دستور ریاست دادگستری و ثبت در رایانه به شعبه 101 جزایی ارجاع شده و بعد از دستور رئیس شعبه و ثبت در دفتر تعیین وقت می‌گردد.


در تاریخ 86/4/30 در وقت مقرر شعبه 101 تشکیل جلسه داده پرونده کلاسه 86/1043 تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می گردد اوراق ابلاغ شده، وکیل خواهان‌ها و متهم حضور دارند. پس ازطی مراحل قانونی (بازجویی) و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از متهم و نیز دفاعیات نماینده محترم دادستان از کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و با اعلام ختم رسیدگی به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

متهم: بهمن، اتهام: قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی.


دادگاه با توجه به کیفرخواست شماره 840- 86/4/16 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و محتویات پرونده و توجهاً به اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و عندالمحاکم، بزه انتسابی نامبرده را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 719 ناظر به ماده 714 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل دو سال و ده روز حبس تعزیری و در مورد جنبه خصوصی بزه (دیه) با التفات به مطالبه دیه از سوی اولیاء دم و انطباق موضوع با مواد 297 ، 302 و تبصره 3 ماده 295 قانون مارالذکر وی را به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.


رئیس شعبه 101 دادگاه جزایی تهران- شوقی نژاد

در تصادفات رانندگی منتهی به قتل اخذ نظریه افسر کاردان فنی تصادفات و نیز اخذ نظریه پزشکی قانونی (معاینه جسد) و نیز توجه به دارا بودن یا نداشتن گواهی‌نامه رانندگی با وسیله نقلیه مورد استفاده توسط رانندگان سانحه دیده در تصادف از سوی دادگاه ضروری است که رعایت موارد فوق رسیدگی پرونده را دقیقتر نموده و قاضی را در تشخیص و حل موضوع کمک می کند. حال در این پرونده متهم به علت فرار از جرم و در مرحله اوّل به علت عدم رساندن مصدوم به بیمارستان و عدم معرفی خود به عنوان راننده مقصر به دو سال و ده روز حبس و در مورد جنبه خصوصی بزه دیه به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم محکوم شده که منطبق با مواد قانونی می باشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32