پرونده پرداخت بهاي پلاك ثبتي

نتیجه:

قرار ابطال دادخواست به جهت استرداد آن

موضوعات مرتبط

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضایی عدالت ، شعبه 111 حقوقی
نام قاضی: جناب آقای علی مسعودی
موضوع دعوا: پرداخت بهاي پلاك ثبتي
نوع دعوا: مالی
نتیجه پرونده: قرار ابطال دادخواست به جهت استرداد آن
شماره پرونده: 8700900000300094
شماره دادنامه: 8700630000300331
خواهان: حشمت س
خوانده: شهرداري منطقه يك تهران
وكيل: سيما ز
خواسته: پرداخت بهاي پلاك ثبتي 1290/69 علي الحساب مقوم به يك ميليون و صد هزار تومان با جلب نظر كارشناس
هزینه دادرسی: مبلغ 220000 ریال
دلايل و منضمات: وكالت نامه ، تصاوير سند مالكيت ، نامه شماره 87951/501 مورخ 81/12/25 ، جلب نظر كارشناس ، گواهي ساختمان 1351 ، كپي شناسنامه

بند الف ماده 107 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

متن دادخواست: احتراما به استحضار عالي مي‌رساند خانم حشمت س ، موكله‌ي اينجانب، مالك شش دانگ پلاك ثبتي شماره 1290/69 به شماره پرونده 2744 كه محصور و شامل بناي مسكوني به مساحت 1554 دسي متر مربع كه در صفحه 7 ملاحظات سند مالكيت درج گرديده است در سال 81 اقدام به درخواست صدور مجوز ساختمان مي‌نمايد. در پاسخ درخواست مشاراليها نامه شماره 87351/501 مورخ 81/12/25 كه تصوير آن پيوست مي‌باشد از طرف معاونت شهرسازي و معماري مبني بر اينكه طبق اظهارنظر مورخ 81/12/18 اداره طرح‌هاي تفصيلي اين منطقه پلاك مرقوم در خارج از محدوده 25 ساله قرار گرفته است و در صورت آمادگي مالك سوابق به منظور تملك به واحد املاك و مستغلات ارسال خواهد شد" به وي ارسال گرديد. ليكن مطابق مراجعات مكرر موكله در تاريخ 84/7/3 طي نامه شماره 53213 از طرف واحد طرح تفصيلي اعلام گرديد. ملك موصوف خارج از محدوده طرح تفصيلي و زير خط 1800 واقع مي‌باشد. و طبق بند 7 صورتجلسه 248 دبيرخانه كميسيون ماده 5 داراي كاربري فضاي سبز بوده و در حال حاضر نيز به دليل اينكه شهرداري داراي بودجه مربوطه نمي باشد هيچ اقدامي در خصوص ملك موصوف اعم از تملك و پرداخت بها و غيره نمي تواند انجام دهد." اصل نامه در پرونده 1290/69 شهرداري منطقه 1 موجود مي باشد." لذا با عنايت آن مقام محترم به موارد معنونه فوق و مستندا به قانون ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 70/8/27 نظر به اينكه در قانون فوق الذكر شهرداري ظرف 18 ماه موظف به پرداخت اجاره‌بها و يا عوض مي‌باشد و در مانحن فيه حدود 6 سال از اعلام طرح مي‌گذرد، استدعاي صدور حكم نسبت به پرداخت بها و با عوض ملك موصوف با جلب نظر كارشناس به نرخ روز با احتساب هزينه‌هاي دادرسي، حق الوكاله و خسارت ديركرد را مستندا به راي وحدت رويه شماره 93 مورخ 80/3/28 هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري را از دادگاه محترم دارد. گردشكارپرونده: دادخواست ثبت و تعيين وقت مي‌گردد. پس از آن خواهان دادخواست خود را مسترد مي‌نمايد. دادگاه نیز به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

در خصوص دادخواست خواهان، حشمت س به طرفيت شهرداري منطقه يك تهران به خواسته پرداخت بهاي پلاك ثبتي 1290/69 علي الحساب مقوم به يك ميليون و صد هزار تومان با جلب نظر كارشناس نظر به اينكه به موجب لايحه خواهان، ثبت شده به شماره 8700970000300761 مورخ 87/4/17 دادخواست تقديمي مسترد شده و تكليف قانوني دادگاه در جهت ادامه رسيدگي به دعواي مطروحه مرتفع گرديده است لذا بنا به مراتب فوق‌الذكر به استناد بند الف ماده 107 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار ابطال دادخواست مذكور صادر و اعلام مي‌گردد.


رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران ، علي مسعودي

بند الف ماده 107 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر می دارد :" خواهان مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد." لذا با توجه به استرداد دادخواست توسط خواهان ، رای صادره کاملا صحیح است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32