پرونده توهین از طریق فحاشی به مامور دولت در حین انجام وظیفه

نتیجه:

صدور راي بر محكوميت متهم به حبس

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت شعبه 1053
نام قاضی: جناب آقاي سعيد شيري
شماره پرونده: 9009980002900003
شماره دادنامه: 9009970002201048
نتيجه پرونده: صدور راي بر محكوميت متهم
شاكي: رضا ن
متهم: ثريا ب
اتهام: توهين از طريق فحاشي به مامور دولت در حين انجام وظيفه
دلايل: 1-گواهي شهود 2- اقارير صريح متهم

ماده 609 قانون مجازات اسلامي

خلاصه شكوائيه: رياست محترم مجتمع قضايي عدالت فردي با هويت ثريا ب در تاريخ 1390/2/3 در شعبه حضور يافته و بدون اينكه سمتي در پرونده مطروحه در اين شعبه داشته باشد عليرغم حضور مكرر نامبرده و توضيحات لازم، گستاخي را تمام كرده و خطاب به اينجانب، قاضي شعبه ... اعلام كرد من حرامزاده هستم. لذا مراتب شكايت خود را اعلام و جهت حفظ قداست قوه قضائيه خواهشمند است دستورات لازم جهت پيگيري نامبرده صادر شود.


گردشكار پرونده: متعاقب اين شكوائيه، مدير دفتر كل مجتمع عدالت طي نامه اي به دفتر كل دادسراي مجتمع عدالت مي نويسد: عين صورت جلسه تنظيمي توسط دادرس محترم شعبه ... در خصوص خانم ثريا ب و يك برگ تصوير دادنامه از شعبه مذكور ارسال و تقاضاي اقدام مقتضي را دارد. پرونده به دادياري ارجاع و دادياري از گواهان معرفي شده توسط شاكي بازجويي مي نمايد. كه گواهان نيز اظهارات شاكي را تاييد مي نمايند. همچنين متهم جهت اخذ بازجويي احضار مي شود. وي اظهار مي دارد: من به ايشان نگفتم حرامزاده. منظورم طرف دعواي خودم بود. شاهدان دروغ مي گويند. قرار كفالت توسط دادياري صادر و متهم كفيل خود را معرفي مي نمايد. داديار پرونده پس از بررسي محتويات پرونده به شرح دلايل زير قرار مجرميت صادر مي نمايد: 1-شكايت شاكي 2-اظهارات گواهان 3- سايرمحتويات پرونده و متعاقب صدور قرار مجرميت و با موفقت دادستان، كيفرخواست صادر و پرونده جهت رسيدگي و صدور راي به دادگاه ارسال مي گردد. دادگاه تعيين وقت نموده و موعد رسيدگي را به طرفين و نماينده دادستان ابلاغ مي نمايد. متهم طي لايحه ي تقديم به دادگاه اظهار مي دارد: من در آن موقع عصباني بودم اصلا متوجه نبودم چه جملاتي بر زبان مي آورم. حالت عادي نداشتم. من هيچ سابقه اي ندارم. قصدم توهين به مامور دولت نبود از محضر دادگاه تقاضاي عفو دارم و تعهد مي دهم اين عمل را هيچ گاه تكرار نكنم. جلسه رسيدگي خاتمه يافته و دادگاه به شرح زير اقدام به صدور راي مي نمايد:

در خصوص اتهام خانم ثريا ب داير به توهين به مامور دولت در حين انجام وظيفه، موضوع كيفرخواست صادره از دادسراي عدالت تهران، دادگاه با عنايت به شكايت دادرس ارجمند شعبه ...، گواهي شهود، اقارير صريح متهم و ساير قراين و امارات موجود در پرونده، بزهكاري وي را محرز دانسته، لذا مستندا به مواد 609 قانون مجازات اسلامي راي بر محكوميت مشاراليه به تحمل چهار ماه حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي صادر و اعلام مي دارد راي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاکم تجديد نظر استان تهران مي باشد.


رئيس شعبه 1053 دادگاه عمومي جزايي تهران / سعيد شيري

انجام تحقيقات مقدماتي وفق قانون و به درستي انجام و كيفرخواست صادره فاقد اشكال است. ليكن آخرين دفاع، موضوع بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اخذ نشده و از اين جهت ايراد دارد. ماده 609 قانون مجازات اسلامي كه مورد استناد دادگاه بوده مقرر مي دارد :" هر كس با توجه به سمت، يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رييس جمهوري يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا‌ نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و‌شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي‌نقدي محكوم مي‌شود." لذا راي دادگاه به لحاظ رعايت مقررات ماهوي نيز فاقد اشكال بوده و كاملا صحيح است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32