پرونده خیانت در امانت

نتیجه:

صدور حكم بر محكوميت متهم به تحمل یک سال حبس

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت شعبه 1053
نام قاضی: جناب آقاي سعيد شيري
شماره پرونده: 8909980500900823
شماره دادنامه: 9009970002200999
نتيجه پرونده: صدور حكم بر محكوميت متهم
شاکی: علی ق
متهم: غلامرضا م
اتهام: خیانت در امانت
دلايل: 1-گواهی شهود تعرفه شده 2- عدم حضور مشتکی عنه با وصف احضار از طریق نشرآگهی

ماده 674 قانون مجازات اسلامی
گواهی شهود

خلاصه شکوائیه: ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران احتراما به استحضار عالی می‌رساند اینجانب نزد متهم کلیه اسناد اتومبیل خود و یک میلیون تومان وجه نقد را جهت انجام پاره‌ای از امور اداری به رسم امانت به نامبرده طی وکالت‌نامه محضری سپرده‌ام که وی می‌بایست با استفاده از اسناد و وجه نقد مذکور اقدامات اداری انجام می‌داد. متاسفانه وی ضمن امتناع از انجام امور اداری، در حال حاضر از استرداد مدارک و وجه نقد مذکور خود داری می‌نماید. همچنین در قبال عودت اسناد و مدارک از بنده درخواست وجه نقد می‌نماید. لذا ضمن اعلام شکایت و با توجه به اینکه نامبرده از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و نیز عمل وی مصداق بارز خیانت در امانت و اخاذی می‌باشد از شما مقام محترم قضایی تقاضای تعقیب کیفری وی را دارم. گردشكار پرونده: پس از ثبت شکوائیه، پرونده به بازپرسی شعبه نهم ارجاع و بازپرس، پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری مربوطه ارسال می‌نماید. شاکی جهت اخذ بازجویی به کلانتری احضار و در آنجا به سوالات مربوطه پاسخ می‌گوید. وی در جواب سوالات ادعای خود طبق شکوائیه را تکرار می‌نماید. همچنین دو گواه معرفی شده توسط شاکی به کلانتری احضار شده و ادعاهای مطرح شده توسط شاکی را تایید نمودند. متهم نیز جهت اخذ بازجویی به کلانتری احضار شد که علیرغم ابلاغ احضاریه، در کلانتری حاضر نشد. افسر تحقیق پرونده گزارش کاملی از پرونده تهیه و ضمیه آن نموده و سپس کل پرونده را جهت صدور دستور مقتضی به دادسرا ارسال می‌نماید. بازپرسی مربوطه شاکی و متهم را جهت اخذ بازجویی و تکمیل تحقیقات مقدماتی به دادسرا احضار می‌نماید. شاکی در دادسرا حضور یافته ولی متهم از حضور در دادسرا امتناع می‌نماید. بازپرس درخواست نشر آگهی اخطاریه متهم را نموده و آگهی می‌شود. پس از نشر آگهی و سپری شدن مهلت مقرر و عدم مراجعه متهم به دادسرا، بازپرس پرونده به شرح دلایل زیر اقدام به صدور قرار مجرمیت در خصوص جرم خیانت در امانت می‌نماید: 1- شکایت شاکی خصوصی 2- گواهی گواهان 3- عدم حضور متهم با وجود نشر آگهی 4- اظهارات شاکی. اما در خصوص کلاهبرداری و اخاذی به دلیل عدم کفایت دلایل ابرازی و فقدان عنصر معنوی جرم قرار منع تعقیب صادر می‌شود. دادیار اظهار نظر با قرار مجرمیت و منع تعقیب صادره موافقت نموده و النهایه نسبت به جرم خیانت در امانت و با دلایل فوق کیفرخواست صادر می‌گردد. پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی، آن را به شاکی و نماینده دادستان ابلاغ نموده و همچنین جهت ابلاغ به متهم، دستور نشر آگهی اخطاریه را صادر می‌نماید. در تاریخ رسیدگی، شاکی و نماینده دادستان در جلسه حاضر شده ولی متهم حضور ندارد. النهایه دادگاه حسب محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به به صدور رای می‌نماید:

در خصوص اتهام آقای غلامرضا م دایر به خیانت در امانت نسبت به تصاحب اسناد و مدارک یک دستگاه خودرو پاجیرو موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای ناجیه یک تهران، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گواهی شهود تعرفه شده، عدم حضور مشتکی‌عنه با وصف احضار از طریق نشر آگهی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، بزهکاری وی را محرز دانسته لذا مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس صادر و اعلام می‌دارد رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه‌هاي تجديد نظر استان تهران مي‌باشد.


رئيس شعبه 1053 دادگاه عمومي جزايي تهران / سعيد شيري

انجام تحقيقات مقدماتي وفق قانون و به درستي انجام و كيفرخواست صادره فاقد اشكال است. قرار مجرميت و كيفرخواست وفق مقررات قانوني صادر شده و رونده پرونده تا اين مرحله كاملا صحيح است. به لحاظ ماهوي نيز راي صادره با توجه به استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامي كاملا صحيح است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32