پرونده تخریب

نتیجه:

محكوميت متهم به تحمل 6 ماه حبس تعزیری

موضوعات مرتبط

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت شعبه 1053
نام قاضی: جناب آقاي سعيد شيري
شماره پرونده: 8809980002200360
شماره دادنامه:88/1052/880957
نتيجه پرونده: صدور راي بر محكوميت خوانده
شاكي: امير رضا ه
متهم: حسين ش
اتهام: تخريب
دلايل: 1-گواهي شهود 2- نظريه كارشناس رسمي دادگستري 3- گزارش ضابطين

ماده 677 قانون مجازات اسلامي
گواهي شهود، نظريه كارشناس رسمي دادگستري، گزارش ضابطين

گردشكار پرونده: گزارش گشت كلانتري: حسب تلفن اعلامي در محل درگيري حاضر شديم. يك راننده خودرو پرايد با يك راننده خودرو 206 با يكديگر درگير شده بودند. به ادعاي راننده پرايد چند نفر او را زده و به خودرو او آسيب رسانده‌اند. اكنون اين افراد در محل حاضر نيستند. راننده خودرو 206 مي‌گويد ماشينش توسط راننده پرايد آسيب ديده است و طرفين در محل حاضر به سازش نبوده لذا به كلانتري ارجاع مي‌شوند. در كلانتري، شاكي پرونده (راننده خودرو 206) در بازجويي اظهار مي‌دارد در حال دور زدن بودند كه اين آقا (راننده خودرو پرايد) از ماشين پياده شده و با قفل فرمان به ماشين من صدمه زد. فحاشي هم كرد و اصلا در حالت عادي نبود. افسر تحقيق در گزارش خود مي‌نويسد: نامبردگان (شاكي و متهم) به علت تخلف رانندگي با هم درگير شده‌اند. راننده خودرو پرايد گفت راننده خودرو 206 (اميررضا ه) به صورت ناگهاني او را زده است. آقاي ه اين ادعا را قبول كرد. راننده خودرو پرايد در ادامه اظهار داشت: سپس من اعتراض كردم كه با دوستانش مرا كتك زدند و فحاشي كردند. آقاي ه دور زدن را قبول دارد و مي‌گويد به من فحاشي كرده و خودروم را تخريب كرده است. هردو ادعاي تخريب دارند. راننده پرايد (آقاي ه) شكايت توهين و تخريب مي‌نمايد. پرونده جهت تعيين ميزان تخريب به كارشناس ارجاع مي‌شود. كارشناس در جواب نامه كلانتري مي‌نويسد خودرو پرايد آسيب نديده است بلكه اين خودرو 206 آسيب ديده كه ميزان خسارت وارده را نيز برآورد مي‌نمايد. پس از انجام بازجويي‌ها از طرفين، پرونده به دادسرا ارسال كه پس از ارجاع پرونده به دادياري شعبه سوم، قرار كفالت براي متهم صادر مي‌شود. با معرفي كفيل توسط متهم قرار قبولي كفالت صادر مي‌شود. شاكي و متهم جهت اخذ بازجويي به دادسرا احضار مي‌شوند. پس از انجام بازجويي النهايه دادياري با توجه به محتويات و اوراق پرونده به شرح دلايل زير قرار مجرميت صادر مي‌شود: 1- شكايت شاكي خصوصي 2- شهادت شهود 3- نظريه كارشناس رسمي دادگستري 4- مدافعات غير موجه متهم 5- گزارش ماموريت انتظامي 6- ساير قراين و امارات. داديار اظهار نظر با قرار صادره موافقت نموده و كيفرخواست به دلايل فوق صادر و پرونده جهت رسيدگي و صدور حكم به دادگاه ارسال مي‌شود. دادگاه تعيين وقت نموده و آن را به طرفين و همچنين نماينده دادستان ابلاغ مي‌نمايد. در موعد رسيدگي هيچ‌كدام از شاكي و متهم در دادگاه حاضر نمي‌شوند. نماينده دادستان در دادگاه حضور دارد. النهايه دادگاه به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

در خصوص اتهام آقاي حسين ش داير بر تخريب پژو 206 موضوع كيفرخواست شماره 1827 دادگاه با عنايت به شكايت شاكی، گواهي شهود، نظريه كارشناس رسمي دادگستري، گزارش ضابطين و ساير قراين، بزهكاري وي را محرز دانسته و مستندا به مواد 677 قانون مجازات اسلامي متهم را به تحمل 6 ماه حبس تعزيري محكوم مي‌نمايد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه‌‎هاي تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.


رئيس شعبه 1053 دادگاه عمومي جزايي تهران / سعيد شيري

انجام تحقيقات مقدماتي وفق قانون و به درستي انجام و كيفرخواست صادره فاقد اشكال است. قرار مجرميت و كيفرخواست وفق مقررات قانوني صادر شده و رونده پرونده تا اين مرحله كاملا صحيح است. در خصوص جنبه ماهوي راي نيز با توجه به استناد دادگاه به ماده 677 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي‌دارد : " هر كس عمداً اشياء منقول و يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد." راي دادگاه منطبق با قانون است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32