پرونده توهین (اجرای حکم)

نتیجه:

محكوميت متهم به پرداخت جزاي نقدي

نام مجتمع قضائي و شعبه: دادسراي ناحيه 3( ونك) شعبه اول اجراي احكام كيفري
قاضي : جناب آقاي يار محمدي
كلاسه پرونده:890331
شماره دادنامه:2300566
شعبه جزايي:1048
شاكي:م ن وكيل آقايان ع م و ر م
متهم:ك ح
موضوع:توهين
نتيجه پرونده: اجراي محكوميت به پرداخت جزاي نقدي

ماده 608 قانون مجازات اسلامي

گردشكار و نتيجه پرونده اجراي احكام: ابلاغ دادنامه به شاكي در مورخه 89/9/27 صورت مي‌گيرد و نسبت به راي نيز در تاريخ 89/10/28 اعتراض و پرنده به شعبه 57 دادگاه تجديدنظر ارجاع مي‌شود. شعبه مذكور نيز پس از ملاحظه پرونده و مطالعه اوراق و دفاعيات طرفين و عدم دفاع موثر و نداشتن مستندات كافي و نبود جهات تجديدنظرخواهي مندرج در ماده 240 آئين دادرسي دادرسي كيفري نسبت به تائيد راي طي راي شماره 00810 پرونده كلاسه 89/57/890660 اقدام مي‌نمايد و پرونده به دادگاه بدوي ارسال مي‌شود. مدير دفتر دادگاه بدوي نيز در تاريخ 89/12/11 طي نامه‌اي به اجراي احكام ناحيه 3 ونك به انضمام اصل پرونده تقاضاي اجراي حكم مي‌نمايد. بعد از ارجاع به شعبه اول اجراي احكام ونك نسبت به احضار متهم در تاريخ 89/12/23 اقدام شده و نهايتا پرداخت جزاي نقدي در مورخه 90/1/16 صورت مي‌گيرد و پرونده مختومه مي‌شود.

در خصوص اتهام آقاي ك ح فرزند الف 34 ساله اهل سقز ساكن تهران آزاد با التزام به حضور داير بر توهين از عطف توجه به اوراق و محتويات پرونده شكايت خانم م ن به وكالت آقايان ع م و ر م، گزارش نيروي انتظامي، گواهي گواهان تعرفه شده تحقيق و بررسي‌هاي به عمل آمده، كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 3 تهران، دفاعيات بلاوجه متهم در دادگاه به شرح منعكس در صورت‌جلسه، بنابراين بزهكاري وي محرز است و دادگاه به استناد ماده 608 قانون مجازات متهم موصوف را به پرداخت يكصد هزار تومان جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم مي‌نمايد. راي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.


كاشانكي، رئيس شعبه 1048جزايي

طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامي: توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک ‌چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و يا پنجاه هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود. اصطلاح جزای نقدی با اصطلاح قانون مجازات عمومی سابق در تاریخ 52/3/7 و در مادۀ 13 آن قانون، جانشین واژه‌های غرامت و مجازات نقدی و جریمه و سایر اصطلاحات و عباراتی شد كه در قوانین جزائی به این منظور به كار برده شده بود، اما در قوانین كیفری كنونی واژه‌های مذكور دوباره و اغلب مترادف جزای نقدی به كار رفته‌اند. (مثلاً مجازات نقدی در مادۀ 558 ق.م.ا و جریمه در مادۀ‌ 561 ق.م.ا.) جریمه یا جزای نقدی نیز به معنای تاوان و مجازات نقدی كه از مجرم می‌گیرند، می‌باشد.جزای نقدی از انواع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است، (مواد 16 و 17 ق. م. ا) كه به صورت پرداخت وجه نقد از سوی محكوم‌علیه كیفری به نفع دولت اجرا و اعمال می‌گردد. (مانند جزای نقدی موضوع مادۀ 595 ق.م.ا) « در اجرای حكم به جزای نقدی، محكوم‌به باید به خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.» در این خصوص بخشنامۀ شمارۀ 20005/82/1 مورخ 82/12/23 رئیس قوۀ قضائیه حائز اهمیت است: « طبق مادۀ 299 ق.آ.د.ک، در اجرای حكم به جزای نقدی، میزان محكوم ‌به حساب خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود و با متخلفان نیز طبق قانون رفتار شود.» لذا به نظر مي‌رسد صدور حكم و روند اجراي آن به درستي و مطابق با رويه‌هاي قانوني انجام و به تبع آن پرونده نيز مختومه شده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32